popis Vedeli ste, že...? Martinus.sk ako jeden z prvých obchodov na Slovensku získal certifikát SAEC Bezpečný nákup. Pre ešte väčší pokoj na Vašej duši :-)
 
61.
Hravé čítanie s porozumením
Eva Kollerová  ·  Foni book (2014)
NA SKLADE  
V pracovnom zošite nájdete veľa zaujímavých rozprávok, príbehov a textov... (viac o titule)
Naša cena: 3,33 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
62.
Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 4. ročník
Ľubica Kohániová  ·  Pierot (2015)
NA SKLADE  
Publikácie sú vhodné nielen na domácu prípravu žiakov na hodiny slovenského jazyka a matematiky, ale i pre učiteľov základných škôl ako doplnkový materiál, napr. na hodiny suplovania alebo krátke písomky... (viac o titule)
Naša cena: 2,85 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
63.
Domáce precvičovanie: Slovenčina a matematika 1
Iva Nováková  ·  Pierot (2017)
NA SKLADE  
Pracovné zošity sú určené pre všetkých šikovných prváčikov na precvičovanie preberanej látky zo slovenského jazyka, matematiky a prírodovedy. Úlohy zoradené podľa obťažnosti hravou formou pomocou krížoviek, spájačiek a veselých obrázkov precvičujú... (viac o titule)
Naša cena: 3,33 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
64.
Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl (Učebnica)
Zuzana Hirschnerová, Rút Dobišová Adame  ·  Aitec spol. s.r.o. (2012)
NA SKLADE  
Nová platná učebnica materinského jazyka autoriek Z. Hirschnerovej – R. Adame je spracovaná moderným spôsobom a je v plnej miere v súlade s požiadavkami ŠVP – ISCED 1 ... (viac o titule)
Naša cena: 6,97 € posielame ihneď
65.
Biológia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Mária Uhereková  ·  Expol Pedagogika (2017)
NA SKLADE  
V tematickom celku Vnútorná stavba stavovcov sa žiak zoznamuje s osobitosťami vnútornej stavby skupín stavovcov, ich prispôsobením sa prostrediu a spôsobu života. Tematický celok Človek a jeho telo je zameraný na vnútornú stavbu a funkciu organizmu... (viac o titule)
Naša cena: 15,20 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
66.
Nácvičné úlohy z matematiky pre 2. ročník základných škôl
Eva Dienerová  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2018)
NA SKLADE  
Nácvičné úlohy sú zamerané na dôkladné precvičenie prebratého učiva, na aplikáciu matematických poznatkov v praxi a na zautomatizovanie počtových úkonov. Publikácia je vhodným doplnkom pracovného zošita Počítajme hravo 2... (viac o titule)
Naša cena: 3,33 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
67.
Učíme sa čítať 1
Kamila Štefeková, Romana Culková  ·  Orbis Pictus Istropolitana (2015)
NA SKLADE  
Učíme sa čítať je nový typ pracovného zošita pre nácvik elementárneho čítania v 1. ročníku ZŠ. Člení sa na 5 častí podľa stúpajúcej náročnosti. V prípravnom období sa venuje pozornosť... (viac o titule)
Naša cena: 4,18 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
68.
Matematika Testovanie 5
Peter Bero, Zuzana Berová  ·  LiberaTerra (2017)
NA SKLADE  
Pracovný zošit autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero obsahovo pokrýva učivo preberané na I. stupni základnej školy a preto je vhodný nielen na prípravu na Testovanie 5, ale aj na komplexnú prípravu na prechod na II. stupeň základnej školy... (viac o titule)
Naša cena: 3,61 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
69.
Dejepis pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2017)
NA SKLADE  
Naša cena: 3,29 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
70.
Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 6. ročník základných škôl
Jarmila Krajčovičová  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2016)
NA SKLADE  
Diktáty sú zamerané na opakovanie učiva z 5. ročníka, na neutrálne a citovo zafarbené slová, tvorenie slov, podstatné mená, prídavné mená, zámená, slovesá, príslovky, predložky, citoslovcia, priamu reč, jednoduchú vetu, sloh... (viac o titule)
Naša cena: 2,30 € posielame ihneď
71.
Prázdninová matematika - 6. ročník
Miroslav Telepovský  ·  Enigma (2009)
NA SKLADE  
Prázdninový zošit na precvičovanie učiva matematiky po 6. ročníku ZŠ... (viac o titule)
Naša cena: 1,00 € posielame ihneď
72.
Krížom krážom - Slovenčina A2
Renáta Kamenárová a kolektív  ·  Studia Academica Slovaca (2012)
NA SKLADE  
Knihy Krížom-krážom predstavujú atraktívnu cestu ako zvládnuť najbežnejšie komunikačné situácie. Na to slúži bohato ilustrovaný didakticky stvárnený obsah, ktorý umožňuje nácvik jednotlivých rečových zručnosti v súlade s požiadavkami... (viac o titule)
Naša cena: 24,37 € posielame ihneď
73.
Literatúra IV. pre stredné školy
Záverečná časť učebnice literatúry pre stredné školy kolektívu autoriek pod vedením Aleny Polakovičovej pokračuje v novom prístupe k vyučovaniu literatúry... (viac o titule)
Naša cena: 9,98 €  (teda ušetríte 5%) posielame do 10 dní
74.
Rozšírená príprava na Testovanie 5 - matematika pre 5. ročník základnej školy
Martina Totkovičová  ·  Orbis Pictus Istropolitana (2017)
NA SKLADE  
Rozšírený pracovný zošit na prípravu na Testovanie 5 z matematiky pre piatakov základných škôl... (viac o titule)
Naša cena: 4,18 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
75.
Slovenčina - prehľad gramatiky, sloh, slohový postup
Publicom
Stručný prehľad slovenskej gramatiky, slohu a základy slovenskej literatúry. Vhodná učebná pomôcka pre žiakov základných a stredných škôl... (viac o titule)
Naša cena: 1,29 € zvyčajne posielame do 18 dní
76.
Vybrané slová
Dana Kovárová, Alena Kurtulíková  ·  Orbis Pictus Istropolitana (2018)
NA SKLADE  
Pracovný zošit Vybrané slová od autoriek PaedDr. Dany Kovárovej a Mgr. Aleny Kurtulíkovej prináša výborný spôsob, ako precvičiť dôležité učivo... (viac o titule)
Naša cena: 3,14 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
77.
Nemčina pre deti
Angelika Horňáková  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá
Pre deti predškolského veku, prvákov i druhákov je určená táto učebnica. Má naučiť deti hravou formou základy nemeckého jazyka počúvaním, opakovaním, kombinovaním slov s pohybom, gestikuláciou, pesničkami, riekankami, hrami atď. ... (viac o titule)
Naša cena: 4,97 € zvyčajne posielame do 4 dní
78.
Prvá pastelka
Mária Tašková  ·  Maquita (2016)
NA SKLADE  
Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Jazyk a komunikácia. A to druhú časť výkonových a obsahových štandardov zameranú na Písanie reči, podoblasť Grafomotoriky... (viac o titule)
Naša cena: 1,29 € posielame ihneď
79.
Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 7. ročník základných škôl
Klára Kausitz  ·  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2016)
NA SKLADE  
Diktáty sú zamerané na podstatné mená (pomnožné a vlastné), prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky, predložky (vokalizácia), spojky, tvorenie slov, priamu reč a slová cudzieho pôvodu. Nácvičné diktáty pomáhajú... (viac o titule)
Naša cena: 2,30 € posielame ihneď
80.
Terminologia medica latina
František Šimon, Mária Bujalková  ·  Osveta (2017)
NA SKLADE  
Prvá slovenská učebnica latinskej lekárskej terminológie. Terminologia medica latina striktne rešpektuje najnovšiu anatomickú terminológiu (Terminologia Anatomica), ako aj Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (ICD-10). (viac o titule)
Naša cena: 9,50 €  (teda ušetríte 5%) posielame ihneď
Knihy sa musia držať vedy, nie veda kníh. (Francis Bacon)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinuse darovali už 473 532,76 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička