Preskočiť na hlavný obsah
Cleopatra a Frankenstein - Coco Mellors, Literárna bašta, 2024

Reklamácie a odstúpenie od zmluvy

My v Martinuse sa každý deň snažíme robiť našu prácu najlepšie ako vieme a poskytovať vám perfektné služby. Stále sme však len ľudia a tak sa aj napriek našej snahe môže stať, že niečo sa jednoducho pokazí. Čo robiť, ak niečo nie je, ako by malo byť?

Ak teda potrebujete reklamovať tovar, ktorý ste u nás objednali, alebo ho chcete vrátiť, prečítajte si, prosím, nasledovné informácie.

Záručná doba a reklamácie tovaru

Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode Martinus.sk je štandardne 24 mesiacov od dodania tovaru, v prípade použitého tovaru a tovaru z bazáru 12 mesiacov.

Za použitý tovar a tovar z bazáru sa považuje tovar, ktorý je takto označený a predávaný v internetovom obchode alebo v kamenných kníhkupectvách Martinusu. Takýto tovar môže byť používaný, no je bez vád a poškodení, ktoré by bránili plnému užívaniu výrobku, ak pri ňom nie je uvedené inak. Pri potravinovom sortimente (produkty ako káva, čaj alebo pochutiny) je dátum spotreby (dátum minimálnej trvanlivosti) vyznačený na obale, dodávaný tovar má minimálnu dobu spotreby 2 mesiace, v prípade kratšej doby spotreby kontaktujeme zákazníka e-mailom alebo telefonicky a tovar expedujeme až po jeho súhlase. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Reklamáciu ako uplatnenie vady tovaru vám však odporúčame oznámiť najneskôr do 2 mesiacov od ich zistenia. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru vám však odporúčame oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu reklamacie@martinus.sk alebo telefonicky v pracovné dni na 043 / 4554 341. Nekompletnosť skladačiek puzzle a hier je nutné oznámiť do 14 dní od ich prevzatia. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku totiž bude možné uznať, len ak preukážete, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia, keďže to predpokladá povaha tejto vady.

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás, prosím, kontaktujte (kontakty). Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite, prosím, na adresu Martinus, s.r.o (Reklamácie), Československej armády 3, 036 01 Martin, odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Za účelom urýchlenia reklamačného procesu do balíka priložte vyplnený reklamačný protokol, ktorý si viete stiahnuť TU. O reklamácii vám vystavíme písomné potvrdenie. V potvrdení bude uvedená lehota, v ktorej reklamovanú vadu odstránime a ktorá nebude dlhšia ako 30 dní odo dňa vytknutia vady s výnimkou, ak dlhšia lehota nie je odôvodnená objektívnym dôvodom, ktorý nemôžeme ovplyvniť.

Reklamovaný tovar môžete odovzdať aj osobne v niektorom z našich kníhkupectiev (viac informácii), v ktorých sú zriadené miesta pre osobný odber tovaru zakúpeného cez internetové kníhkupectvo, s tým, že v predajni nemôžete priamo požadovať vybavenie reklamácie.

Po obdržaní reklamovaného tovaru vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s vami na rýchlom vyriešení reklamácie.

Ak odmietneme zodpovednosť za vady, dôvody odmietnutia vám písomne oznámime. Ak znaleckým posudkom alebo odborným stanoviskom vydaným akreditovanou osobou, autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou preukážete zodpovednosť za vadu, môžete vytknúť vadu opakovane a nemôžeme odmietnuť zodpovednosť za vadu.

Pri identifikácii a riešení vady reklamovaného tovaru postupujeme podľa zákonných ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 624 a 625).

Odstránenie vady. Máte právo zvoliť si odstránenie vady výmenou veci alebo opravou veci – nemôžete si však zvoliť spôsob odstránenia vady, ktorý nie je možný alebo ktorý by v porovnaní s druhým spôsobom odstránenia vady spôsobil neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by mala vec bez vady, na závažnosť vady a na skutočnosť, či by druhý spôsob odstránenia vady spôsobil vám značné ťažkosti. Odstránenie vady môžeme odmietnuť, ak oprava ani výmena nie sú možné alebo ak by si vyžadovali neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti vrátane okolností uvedené v predchádzajúcej vete.

Vec opravíme alebo vymeníme v primeranej lehote po tom, čo ste vytkli vadu, bezplatne, na vlastné náklady a bez toho, aby sme tým spôsobili závažné ťažkostí s ohľadom na povahu veci a účel, na ktorý kupujúci vec požadoval. V tomto prípade znášame aj náklady na prevzatie tovaru.

Opravenú vec alebo náhradnú vec vám vrátime na vlastné náklady rovnakým alebo obdobným spôsobom, akým sme dodali vadnú vec, ak sa nedohodneme inak. Ak neprevezmete vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, kedy ste ju mali prevziať, môžeme vec predať. Ak ide o vec väčšej hodnoty, vopred vás o zamýšľanom predaji upovedomíme a poskytneme vám primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie veci. Bezodkladne po predaji vám vyplatíme výťažok z predaja veci po odpočítaní nákladov, ktoré sme účelne vynaložili na jej úschovu a predaj, ak si uplatníte právo na podiel z výťažku v primeranej lehote uvedenej v oznámení o zamýšľanom predaji veci. Vec môžeme na vlastné náklady zničiť, ak sa ju nepodarilo predať alebo ak predpokladaný výťažok z predaja nebude postačovať ani na úhradu nákladov, ktoré sme vynaložili na úschovu veci, a nákladov, ktoré by sme museli nevyhnutne vynaložiť na jej predaj.

Zľava alebo odstúpenie od zmluvy. V prípade reklamácie máte právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty, ak:

 • sme vec neopravili ani nevymenili alebo sme tak spravili v rozpore s týmito podmienkami,
 • sme odmietli vadu odstrániť, lebo sme odopreli prijatie poštovej zásielky s reklamáciou,
 • vec má rovnakú vadu napriek oprave alebo výmene veci,
 • vada je takej závažnej povahy, že odôvodňuje okamžitú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, alebo
 • sme vyhlásili alebo je z okolností zrejmé, že vadu neodstránime v primeranej lehote alebo aby sme vám spôsobili závažné ťažkosti.

Zľava z kúpnej ceny musí byť primeraná rozdielu hodnoty predanej veci a hodnoty, ktorú by vec mala, ak by bola bez vád. Od kúpnej zmluvy nie je možné odstúpiť, ak ste spolupodieľali na vzniku vady alebo ak je vada zanedbateľná. Ak sa zmluva týka kúpy viacerých vecí, môžete od nej odstúpiť len vo vzťahu k vadnej veci. Vo vzťahu k ostatným veciam môžete odstúpiť od zmluvy, len ak nemožno dôvodne očakávať, že budete mať záujem ponechať si ostatné veci bez vadnej veci.

V prípade odstúpenia od zmluvy vám vrátime kúpnu cenu najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia veci alebo po preukázaní, že kupujúci zaslal vec predávajúcemu, podľa toho, ktorý okamih nastane skôr. Kúpnu cenu vám vrátime alebo zľavu z kúpnej ceny vám vyplatíme rovnakým spôsobom, aký ste použili pri zaplatení kúpnej ceny, ak výslovne nesúhlasíte s iným spôsobom úhrady, pričom znášame všetky náklady spojené s úhradou.

Vady digitálneho plnenia. Zodpovedáme za akúkoľvek vadu, ktorú má digitálne plnenie v čase jeho dodania a ktorá sa prejaví do dvoch rokov od jeho dodania, ak ide o digitálne plnenie, ktoré sa dodáva jednorazovo alebo ako súbor jednotlivých plnení. Ak ide o digitálne plnenie, ktoré sa dodáva nepretržite zodpovedáme za každú vadu digitálneho plnenia, ktorá sa vyskytne alebo prejaví počas tejto dohodnutej doby.

Za vadu spôsobenú nesprávnym prepojením alebo začlenením digitálneho plnenia s vašim hardvérom, softvérom a sieťovými pripojením zodpovedáme len, ak sme takúto integráciu vykonávali my alebo bola vykonaná na našu zodpovednosť, alebo ak ste ju vykonali nesprávne v dôsledku nedostatkov návodu na integráciu, ktorý sme vám poskytli. Rovnako nezodpovedáme za vady digitálneho plnenia, ak sú spôsobené výlučne nenainštalovaním aktualizácie, ak ste si ju nenainštalovali v primeranej lehote po jej dodaní a oboznámili sme vás s jej dostupnosťou a následkami jej nenainštalovania, a nesprávna inštalácia aktualizácie nebola spôsobené nedostatkami v návode na inštaláciu, ktorý sme vám poskytli.

O reklamácii vám vystavíme písomné potvrdenie. V potvrdení bude uvedená lehota, v ktorej sa s reklamovanú vadu odstránime a ktorá nebude dlhšia ako 30 dní odo dňa vytknutia vady s výnimkou, ak dlhšia lehota nie je odôvodnená objektívnym dôvodom, ktorý nemôžeme ovplyvniť. Ak odmietneme zodpovednosť za vady, dôvody odmietnutia vám písomne oznámime. Ak sa vyskytnú vady v digitálnom plnení, pristúpime k odstráneniu vady, poskytneme vám zľavu z kúpnej ceny, prípadne budete môcť od zmluvy odstúpiť. Vady odstraňujeme bezplatne v lehote primeranej okolnostiam individuálnej situácie a to tak, aby sme vám nespôsobili závažné ťažkosti. Odstránenie vady môžeme odmietnuť, ak by nám spôsobovalo neprimerane veľké náklady s ohľadom na všetky okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by malo digitálne plnenie bez vady a na závažnosť vady.

V prípade reklamácie máte právo na primeranú zľavu z ceny, ak sa digitálne plnenie dodáva za protiplnenie, ktoré spočíva v zaplatení ceny, alebo môže odstúpiť od zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty, ak:

 • odstránenie vady nie je možné alebo by nám spôsobilo neprimerané náklady
 • sme vadu neodstránili,
 • digitálne plnenie má rovnakú vadu napriek snahe vadu odstrániť,
 • vada je takej závažnej povahy, že odôvodňuje právo na okamžitú zľavu z ceny alebo odstúpenie od zmluvy, alebo
 • sme vyhlásili alebo je z okolností zrejmé, že vadu neodstránime v primeranej lehote alebo bez toho, aby sme vám spôsobili závažné ťažkosti.

Zľava z ceny musí byť primeraná rozdielu hodnoty digitálneho plnenia a hodnoty, ktorú by digitálne plnenie malo, ak by bolo bez vád. Ak sa digitálne plnenie dodáva počas dohodnutej doby, máte právo na zľavu z ceny len za čas, v ktorom digitálne plnenie nespĺňalo požiadavky.

Ak sa digitálne plnenie dodáva za protiplnenie, ktoré spočíva v zaplatení ceny, nemôžete od zmluvy odstúpiť, ak je vada digitálneho plnenia zanedbateľná.

Zľavu z ceny alebo v prípade odstúpenia všetky platby prijaté na základe zmluvy vám vrátime do 14 dní od uplatnenia práva rovnakým spôsobom, aký ste použili pri zaplatení ceny, ak výslovne nesúhlasíte s iným spôsobom úhrady, pričom znášame všetky náklady spojené s úhradou.

Nie ste povinní platiť cenu za čas pred odstúpením od zmluvy, v ktorom digitálne plnenie nespĺňalo požiadavky. Ak však bolo v zmluve dohodnuté dodávanie digitálneho plnenia nepretržite počas dohodnutej doby, vrátime vám len pomernú časť zaplatenej ceny za čas, v ktorom digitálne plnenie nespĺňalo požiadavky, a časť ceny, ktorú ste zaplatili vopred za dodávanie digitálneho plnenia za čas po odstúpení od zmluvy.

Po odstúpení ste povinní zdržať sa užívania digitálneho plnenia a jeho poskytovania tretím osobám. Do 14 dní po oznámení spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy vás môžeme požiadať o vrátenie hmotného nosiča, na ktorom sme vám dodal digitálny obsah. Ste nám ho povinní vrátiť na naše náklady a bez zbytočného odkladu po doručení žiadosti.

Po odstúpení od zmluvy vám môže zamedziť v ďalšom užívaní digitálneho plnenia, najmä zamedziť prístup k digitálnemu plneniu alebo zrušiť užívateľský účet. Máte však právo požiadať nás o všetok obsah, ktorý ste nám poskytli alebo vytvorili pri užívaní digitálneho plnenia s výnimkou obsahu, ktorý nemožno využiť inak ako vo väzbe na digitálne plnenie, sa vzťahuje výlučne na aktivity pri užívaní digitálneho plnenia, alebo sme ho zlúčil s iným obsahom, od ktorého ho nemožno oddeliť vôbec alebo bez vynaloženia neprimeraného úsilia. Obsah vám sprístupníme v primeranej lehote, bezplatne, v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a bez toho, aby sme vám spôsobili závažné ťažkosti.

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 19 zákona č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o digitálnom plnení (napr. e-knihy, software a pod.). V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie. Ak zákazník odstúpi od zmluvy, ruší sa tým aj každá prípadná doplnková zmluva s ňou súvisiaca.

V súlade s ust. § 19 ods. 2 zákona č. 108/2024 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • dodanie tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar textilného charakteru,
 • dodanie zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil,
 • dodanie periodickej tlače okrem jej dodávania na základe zmluvy o predplatnom,
 • dodanie digitálneho obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom môžete použiť formulár dostupný na našej internetovej stránke (pre uloženie kliknite pravým tlačidlom na odkaz, zvoľte možnosť "Uložiť súbor". Následne ho môžete v počítači vyplniť a vytlačiť). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva (resp. zmluva o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči) ruší od začiatku. Zákazník môže odstúpiť aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých titulov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Martinus (Reklamácie), Československej armády 3, 036 01 Martin, odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Za účelom urýchlenia procesu do balíka priložte vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý si viete stiahnuť TU. Tovar môžete vrátiť aj osobne v niektorom z našich kníhkupectiev (viac informácii), v ktorých sú zriadené miesta pre osobný odber tovaru zakúpeného cez internetové kníhkupectvo. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša zákazník.

Tovar nám, prosím, doručte kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kúpnu cenu vám vrátime najneskôr do 14 dní rovnakým spôsobom, aký ste použili pri svojej platbe, pokiaľ sa nedohodneme inak, najmä prevodom na vami uvedený bankový účet. V prípade vrátenia tovaru uhradeného zľavovou poukážkou, je suma tohto tovaru vrátená prostredníctvom novej zľavovej poukážky v hodnote vráteného tovaru. Kúpnu cenu však nie sme povinní vrátiť, dokým nám nie je doručený tovar alebo kým nám zákazník nepreukáže aspoň spätné zaslanie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy vám budú rovnako refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý vám ponúkame (t.j. bežné poštovné za doručenie zásielky Slovenskou poštou).V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy vám bude tovar vrátený na Vaše náklady.

„Keď túžime po spravodlivosti pre seba, nesmieme byť nespravodliví k iným. Upierať udatnosť nepriateľovi, ktorého sme premohli, znamená podceňovať naše víťazstvo.“

Ben Hur - Lew Wallace, 2015
Ben Hur
Lew Wallace