Kníhkupectvá zatvorené, ale web je otvorený :)
150.000 titulov v ponuke a bezpečné doručenie. Dávajte na seba pozor. Viac info
Knihy
E-knihy

Vydavateľstvo Benjan

Zrušiť
Titulov: 24

Posielame do 8 dní

Stručne zhrnuté základy viery kresťanov. (Evanjelizačná brožúra)...

1,00 €

1,00 €

Posielame do 8 dní

Pridať do

Posielame do 8 dní

Antropológia – náuka o človeku je veľmi široký a "pestrý" vedný odbor. Je to v podstate mozaika, skladajúca sa z množstva kamienkov rozličnej farby a veľkosti...

5,65 €

5,65 €

Posielame do 8 dní

Pridať do

Posielame do 8 dní

1. Aké boli cesty európskeho umenia a myslenia? Aké premeny postihli filozofické ná­zory a umelecké štýly za posledné pol­tisícročie (od talianskeho quttrocenta po "moderniz­mus" 20. sto­­ročia)? – 2. Čo je a aký je humanizmus?...

-5%
9,20 €

9,20 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Pridať do

Posielame do 8 dní

Je to zborník kratších prác, doplnený niekoľkými vybra­nými ka­pitolami z pred­­­chádzajú­cich autorových kníh...

-5%
7,91 €

7,91 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Pridať do

Posielame do 8 dní

Je až neuveriteľné, koľko chýb a omylov sa vyskytuje v najdôležitejšej oblasti medicíny – pri liečení chorých. Autor na ne (aspoň na tie najčastejšie) upozorňuje...

5,00 €

5,00 €

Posielame do 8 dní

Pridať do

Posielame do 8 dní

Táto kniha je viac než autobiografia – je to takmer „reportáž“, dokumentárny záznam o „dlhom odchádzaní“ blízkej, milovanej osoby, o jej postupnom menení sa v priebehu šiestich rokov...

-5%
4,77 €

4,77 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Pridať do

Posielame do 8 dní

O vzťahu vedy a viery, o pod­state viery kresťanov; o zdraví i chorobe; o pomoci ľuďom na pomoc odkázaným a o iných dôležitých otázkach; + vyše 60 duchov­ných "mini" úvah ("kvapiek")...

2,20 €

2,20 €

Posielame do 8 dní

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Autor ponúka pohľad na život – tento jedinečný, obdivuhodný, vedou nevysvetlený a nevysvetliteľný fenomén – z rôznych aspektov, najmä (ale nielen) bio­logického a du­chov­ného...

4,35 €

4,35 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Starnutie a staroba

od 2,38 €

Kniha brožovaná väzba, 2017
Na sklade
4,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha brožovaná väzba, 2010

Vypredané

Kniha šitá väzba, 2009

Vypredané

Kniha
Na sklade
4,00 €

Vypredané

Vypredané

Posielame do 8 dní

Kniha sa zaoberá veľkým sve­toná­zoro­vým sporom a ponúka odpo­vede na výhrady (obvinenia) "kri­tikov" (nepria­teľov) kresťanskej vie­ry; je rozdelená na štyri časti...

-5%
3,67 €

3,67 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Pridať do

Vedeli ste, že...?

4 z 5 knižiek do druhého dňa odovzdávame doručovateľom na cestu k vám?

Posielame do 8 dní

Hnutie New Age – nepriateľ kresťanstva; čo mali s ním spo­ločné naciz­mus a komunizmus? Za čím všetkým sa skrýva toto hnutie?...

2,25 €

2,25 €

Posielame do 8 dní

Pridať do

Posielame do 8 dní

Kniha sa skladá zo štyroch častí: I. NEVE­RECTVO a VIERA (o kres­ťan­skej viere i "viere" nevercov), II. VIERA a KRESŤAN­STVO (nie kaž­dý kto "ve­rí" je kresťanom; o ceste k vie­­re, zdo­lávaní pochybností a iných pre­kážok),...

2,70 €

2,70 €

Posielame do 8 dní

Pridať do

Posielame do 8 dní

Túto knihu označil jej autor ako "malú splátku veľkého dlhu" voči Tolstému: ma­la by aspoň tro­chu zmierniť neprávosti, ktoré sú páchané na jednom z najväč­ších svetových géniov – umel­covi, mysliteľovi, reformátorovi a neľútostnom kritikovi spo­ločnosti.

-5%
3,19 €

3,19 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

V osemdesiatych rokoch 20. stor. bola v bývalom Československu ofi­ciálne uznaná a uve­de­ná do praxe nová liečebná metóda – neurálna tera­pia...

8,30 €

8,30 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Prvé vydanie slovenského prekladu knihy, ktorá patrí ku "klasike" svetovej teologickej lite­ratú­ry. Autor, svetoznámy nemecký teológ, veľmi prehľadne a pôsobivo opisuje dejiny dogmy – mohli by sme aj po­vedať: vývoj kresťanského myslenia...

-3%
8,92 €

8,92 €

Zľava 3%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do 8 dní

„Solus Christus“ (jedine Kristus) je jedna zo zásad protestantskej teológie. Znamená, že spásu môžeme získať iba prostredníctvom Krista (toto tvrdenie sa opiera o mnohé texty NZ, napr. J 3,16; 14,6; 1Tim 2,5 a i.)...

2,50 €

2,50 €

Posielame do 8 dní

Pridať do

Posielame do 10 dní

O autorite a poslušnosti, o príčinách ich takmer všeobecnej absencie v dnešnej dobe, o dôsledkoch tohto javu na (nielen) morálny úpadok, ale aj o možnosti liečby tejto zhubnej choroby spoločnosti v tzv. „civilizovaných krajinách západnej kultúry“...

5,00 €

5,00 €

Posielame do 10 dní

Pridať do

Posielame do 8 dní

„Zápisky“ sú príbehom života, prežitého síce nie nejako „dobrodružne“, ale napriek tomu sú poučné – najmä opisom mnohých „pádov a vstávaní“, a tiež neustáleho hľadania, a postupného nachádzania...

2,50 €

2,50 €

Posielame do 8 dní

Pridať do

Posielame do 8 dní

Táto kniha je o človeku – o nás ľuďoch. O ktorých, o akých ľuďoch? Sme predsa ľudia rôzni. A práve o tej rôznosti sa tu píše. O tom, akí sme (z hľadiska biologického, filozofického, psychologic-kého i teologického). Tiež o tom, že tá naša rôznosť...

-5%
8,77 €

8,77 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Pridať do

Posielame do 8 dní

Poz­na­nie Boha a Jeho Syna je podmienkou i známkou spásy, t.j. získania več­ného života (podľa J 17,3). Inou alternatívou je: nepoz­na­nie Boha, od­mie­tnutie evan­­jelia Ježiša Krista – a následná smrť, večné zahynutie, definitívna zá­hu­ba...

-5%
4,43 €

4,43 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Pridať do

„Čítal mi a ja som sa doňho zaľúbila tak, ako keď človek zaspáva. Pomaly, pomaličky a potom zrazu úplne.“

Na vine sú hviezdy - John Green