Uhádneš, komu patria Tajomné knižnice?   Súťažiť
Tiene Swanfordského opátstva - Julie Klassen, i527.net, 2023

Knihy o humanitných vedách zo série Aktualizácie 2021

Použité filtre
Zrušiť filtre
Aktualizácia 2021 II/2 - Civilný mimosporový poriadok, Poradca s.r.o., 2021
Aktualizácia 2021 II/2 - Civilný mimosporový poriadok

Zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosprovoý poriadok Zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov...

 • Knihabrožovaná väzba
  2,70 €
  Do týždňa

Aktualizácia III/4 2021 - Kurzarbeit a Zákonník práce, Poradca s.r.o., 2021
Aktualizácia III/4 2021 - Kurzarbeit a Zákonník práce

Na základe skúseností z doterajšieho priebehu ekonomickej krízy v dôsledku pandémie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 a tiež skúseností z tzv. „Prvej pomoci“, ktorá je poskytovaná ako aktívne opatrenie na trhu práce formou konkrétneho projektu...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,50 €
  Do týždňa
 • 4,50 €
  Ihneď na stiahnutie

Aktualizácia III/11 - Zákonník práce a cezhraničné zamestnávanie, Poradca s.r.o., 2021
Aktualizácia III/11 - Zákonník práce a cezhraničné zamestnávanie 
CZ

V súčasnosti platný zákon o organizácii pracovného času v doprave ustanovuje minimálne požiadavky na organizáciu pracovného času v doprave. Upravuje pravidlá týkajúce sa vykonávania cestných kontrol a kontrol dopravných podnikov ako aj pôsobnosť...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,86 €
  -5 %
  Ihneď

Aktualizácia II/9 - Trestný zákon, Poradca s.r.o., 2021
Aktualizácia II/9 - Trestný zákon

Vzhľadom na zmeny zákona o ochrane osobných údajov sa zaviedli obdobné zmeny aj v zákone o slobode informácii. Ide o zúžený okruh dôvodov z hľadiska účelu, na ktorý možno osobné údaje sprístupniť, keďže sprístupňovať treba obvykle údaje osôb, ktoré...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,72 €
  -5 %
  Ihneď

Aktualizácia 2021 II/7 - Živnostenské podnikanie, Register trestov, Poradca s.r.o., 2021
Aktualizácia 2021 II/7 - Živnostenské podnikanie, Register trestov

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) – po novele zákonom č. 261/2021 Z. z., Zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru – po novele zákonom....

 • Knihabrožovaná väzba
  3,72 €
  -5 %
  Ihneď

Aktualizácia I/5 - Daňové a účtovné zákony, Poradca s.r.o., 2021
Aktualizácia I/5 - Daňové a účtovné zákony

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti, Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,29 €
  -5 %
  Ihneď

Aktualizácia I/6 - Zákon o DPH, Zákon o správnych poplatkoch, Poradca s.r.o., 2021
Aktualizácia I/6 - Zákon o DPH, Zákon o správnych poplatkoch

Prinášame Vám úplné znenie zákonov po novelách. Zmeny v zákonoch sú prehľadne vyznačené. Navrhuje sa nástroj na fiškálnu podporu dodávok pre potreby výskumu obdobný ustanoveniu § 71 ods. 2 písm. e) českého zákona č. 235/2004 Sb. o dani...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,80 €
  Na sklade

Aktualizácia II/10 - Verejné obstarávanie, Poradca s.r.o., 2021
Aktualizácia II/10 - Verejné obstarávanie 
CZ

Cieľom novely zákona o verejnom obstarávaní je zrýchlenie a zjednodušenie postupu verejného obstarávania, revidovanie národnej úpravy z pohľadu rozsahu transpozičnej povinnosti vo vzťahu k smerniciam EÚ, zrýchlenie procesu aj z pohľadu uplatňovania práv..

 • Knihabrožovaná väzba
  4,57 €
  -5 %
  Ihneď

Aktualizácia 2021 VI/4 - Životné prostredie, odpadové a vodné hospodárstvo, Poradca s.r.o., 2021
Aktualizácia 2021 VI/4 - Životné prostredie, odpadové a vodné hospodárstvo

Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch, Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, Zákon č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne)...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,80 €
  Ihneď

Aktualizácia II/4 2021- Ochrana hospodárskej súťaže (nové zákony), Poradca s.r.o., 2021
Aktualizácia II/4 2021- Ochrana hospodárskej súťaže (nové zákony)

Prinášame Vám nový zákon - Ochrana hospodárskej súťaže v úplnom znení a novelizovaný zákon o ochrane spotrebiteľa - Správny súdny poriadok...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,72 €
  -5 %
  Do týždňa

Vedeli ste, že...?

vás radi privítame v 17 kníhkupectvách po celom Slovensku?

Aktualizácia 2021 II/1 - Verejné obstarávanie, konkurz, Poradca s.r.o., 2021
Aktualizácia 2021 II/1 - Verejné obstarávanie, konkurz

Novelami zákonov sa upravujú niektoré ustanovenia osobitných právnych predpisov, ktorých zmenu alebo doplnenie si vyžiadala situácia s naďalej sa šíriacou nebezpečnou nákazlivou chorobou COVID-19 na území Slovenskej republiky...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,43 €
  -5 %
  Do týždňa

Aktualizácia 2021 V/3 - štátna služba

Cieľom návrhu zákona je plnenie záväzku z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 – 2024, ktorého zámerom je „zjednotenie financovania škôl a školských zariadení pod ministerstvom školstva a bude priamo ...

 • 5,50 €
  Ihneď na stiahnutie
 • Knihabrožovaná väzba
  5,24 €
  -5 %
  Ihneď

Aktualizácia 2021 V/4 - štátna služba, informačné technológie verejnej správy, Poradca s.r.o., 2021
Aktualizácia 2021 V/4 - štátna služba, informačné technológie verejnej správy

Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe, Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,00 €
  -5 %
  Ihneď

Aktualizácia III/8 - Zamestnanosť, Poradca s.r.o., 2021
Aktualizácia III/8 - Zamestnanosť

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,57 €
  -5 %
  Do šiestich dní

Aktualizácia III/10 - Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky, Poradca s.r.o., 2021
Aktualizácia III/10 - Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky

Cieľom novely zákona o ochrane osobných údajov je efektívna úprava zákona o ochrane osobných údajov v časti, ktorá v predstavovala bariéru pre budovanie významných pietnych pamätníkov symbolizujúcich pamäť nášho národa, vzdávajúcich úctu obetiam...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,43 €
  -5 %
  Ihneď

Aktualizácia VI/2 - Zákon o lesoch a o lesnom reprodukčnom materiáli, Poradca s.r.o., 2021
Aktualizácia VI/2 - Zákon o lesoch a o lesnom reprodukčnom materiáli

Titul obsahuje úplné znenia zákonu o odpadoch, o lesoch a lesnom reprodukčnom materiáli po ostatnej novele. V súvislosti so stavom spôsobeným ochorením COVID-19 sa ukázalo ako potrebné riešiť niektoré práva a povinnosti skladovateľov...

 • Knihabrožovaná väzba
  2,70 €
  Do šiestich dní

Aktualizácia II/11 - Obchodný register, Poradca s.r.o., 2021
Aktualizácia II/11 - Obchodný register 
CZ

V súlade s požiadavkami užívateľskej prívetivosti, cieľom novely zákona o obchodnom registri je najmä zavedenie automatizovaného doplnenia identifikačných údajov o osobách v určitom právnom postavení bez potreby podania návrhu na zápis údajov do...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,00 €
  Ihneď

Aktualizácia 2021 IV/2 - Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania, Poradca s.r.o., 2021
Aktualizácia 2021 IV/2 - Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania

Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, Vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania...

 • Knihabrožovaná väzba
  2,40 €
  Ihneď

Aktualizácia II/5 2021 - Civilný sporový poriadok a upomínacie konanie, Poradca s.r.o., 2021
Aktualizácia II/5 2021 - Civilný sporový poriadok a upomínacie konanie

Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatných novelách. Cieľom novely zákona o upomínanom konaní je prehodnotenie právnej úpravy upomínacieho konania podľa zákona o upomínacom konaní a konania o platobnom rozkaze podľa...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,00 €
  -5 %
  Na sklade

Aktualizácia II/8 - Trestný poriadok, Poradca s.r.o., 2021
Aktualizácia II/8 - Trestný poriadok

Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Vybudovali si neúplné a asymetrické přátelství, tvořené dlouhými pauzami a spoustou mlčení, jakýsi prázdny čistý prostor, kam se oba mohli vracet a nadechnout se, když je školní zdi sevřely natolik, že už dál nemohli ignorovat pocit, že se dusí. “

Osamělost prvočísel - Paolo Giordano, 2015
Osamělost prvočísel
Paolo Giordano