Uhádneš, komu patria Tajomné knižnice?   Súťažiť
Veľké myšlienky - Autorský kolektív, Lindeni, 2023

Knihy o humanitných vedách z edície Aktualizácie

Použité filtre
Zrušiť filtre
Aktualizácia III/2 - Zákon o hmotnej núdzi, Poradca s.r.o., 2023
Novinka
Aktualizácia III/2 - Zákon o hmotnej núdzi

Cieľom novely zákona o hmotnej núdzi je upraviť podmienky poskytovania pomoci v hmotnej núdzi tak, aby bola pomoc v hmotnej núdzi adresnejšia, efektívnejšia, a aby mala motivačný efekt voči jej príjemcom vymaniť sa z hmotnej núdze..

 • Knihabrožovaná väzba
  2,40 €
  Do 14 dní

Aktualizácia II/2 - Exekučný poriadok, Poradca s.r.o., 2023
Novinka
Aktualizácia II/2 - Exekučný poriadok

Základným cieľom právnej úpravy novely exekučného poriadku je zrýchliť a zefektívniť vedenie exekúcií na uspokojenie práv na nepeňažné plnenie, ako aj zefektívniť právnu úpravu vynucovania iných povinností...

 • Knihabrožovaná väzba
  2,85 €
  -14 %
  Do 14 dní

Aktualizácia II/7 / 2022 - Strelné zbrane a strelivo, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia II/7 / 2022 - Strelné zbrane a strelivo

Zmeny zákona sa týkajú úpravy použitej terminológie, požiadaviek na tlmič, posudzovania zhody tlmiča, označovania tlmiča a výstupných dokumentov posudzovania zhody tlmiča a úprav vyplývajúcich z aplikačnej praxe. Jednou z takýchto úprav je aj zavedenie...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,00 €
  Do 24 hodín

Aktualizácia III/2/2022 - BOZP, Inšpekcia práce, Nelegálne zamestnávanie, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia III/2/2022 - BOZP, Inšpekcia práce, Nelegálne zamestnávanie

S dôrazom na zlepšovanie podnikateľského prostredia, znižovanie administratívnej záťaže a zvyšovanie úrovne BOZP sa zosúlaďujú lehoty pre spísanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze, úprava intervalu odbornej praxe na účely splnenia odbornej...

 • Knihabrožovaná väzba
  2,86 €
  -5 %
  Do 24 hodín

Aktualizácia II/1 2020 - Živnostenský zákon, Zákon o priestupkoch, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia II/1 2020 - Živnostenský zákon, Zákon o priestupkoch

Titul obsahuje úplné znenie Živnostenského zákona - účinnosť 1. februára 2020 a Zákona o priestupkoch po novelách. Zmeny sú v texte prehľadne vyznačené...

 • Knihabrožovaná väzba
  1,72 €
  -4 %
  Do šiestich dní

Aktualizácia II/10 2020 - Trestné právo, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia II/10 2020 - Trestné právo

Cieľom zmeny Trestného zákona a zákona o trestnej zodpovednosti PO je zmena systematického zaradenia trestných činov týrania zvierat a zanedbania starostlivosti o zviera, pričom dochádza k presunu týchto trestných činov...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,50 €
  Do týždňa

Aktualizácia II/2/2022 - Riešenie hroziaceho úpadku, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia II/2/2022 - Riešenie hroziaceho úpadku

Nová právna úprava prináša riešenie situácie podnikateľa, ktorému hrozí úpadok z dôvodu hroziacej platobnej neschopnosti v preventívnom konaní, ktoré predstavuje účinný nástroj na včasné riešenie situácie dlžníka tak, aby mohol pokračovať...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,00 €
  Na sklade

Aktualizácia II/3 - Exekučný poriadok, konkurz a reštrukturalizácia, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia II/3 - Exekučný poriadok, konkurz a reštrukturalizácia

Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok) a Zákon o konkurze a reštrukturalizácii v úplnom znení po novele. Zmeny v zákonoch sú prehľadne vyznačené. Novelou zákona dochádza k vylúčeniu 13. dôchodku z právneho režimu exekúcie ...

 • Knihabrožovaná väzba
  2,70 €
  Do šiestich dní

Aktualizácia 2021 II/2 - Civilný mimosporový poriadok, Poradca s.r.o., 2021
Aktualizácia 2021 II/2 - Civilný mimosporový poriadok

Zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosprovoý poriadok Zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov...

 • Knihabrožovaná väzba
  2,70 €
  Do týždňa

Aktualizácia III/4 2021 - Kurzarbeit a Zákonník práce, Poradca s.r.o., 2021
Aktualizácia III/4 2021 - Kurzarbeit a Zákonník práce

Na základe skúseností z doterajšieho priebehu ekonomickej krízy v dôsledku pandémie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 a tiež skúseností z tzv. „Prvej pomoci“, ktorá je poskytovaná ako aktívne opatrenie na trhu práce formou konkrétneho projektu...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,50 €
  Do týždňa
 • 4,50 €
  Ihneď na stiahnutie

Vedeli ste, že...?

4 z 5 knižiek do druhého dňa odovzdávame doručovateľom na cestu k vám?

Aktualizácia III/7 / 2022 - Zákon o rodine, prídavky na deti, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia III/7 / 2022 - Zákon o rodine, prídavky na deti

Všetky formy osobnej starostlivosti (zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, zverenie dieťaťa do spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov a zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov) sú...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,00 €
  Do 14 dní

Aktualizácia V/6 / 2022 - štátna služba, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia V/6 / 2022 - štátna služba

Cieľom novely zákona je reflektovať niektoré otázky aplikačnej praxe a upraviť vzťahy v súlade s identifikovanými potrebami adresátov právnej úpravy. Návrh zákona ruší inštitút integrovaných obslužných miest, keďže v zásadnej časti činností nenašiel...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,72 €
  -5 %
  Do 14 dní

Aktualizácia III/6 / 2022 - Zdravotné poistenie, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia III/6 / 2022 - Zdravotné poistenie

Cieľom právnej úpravy je zabezpečiť dostupnosť, kvalitu a efektívnosť dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti pre osoby, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje, a to nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale najmä...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,00 €
  Do 24 hodín

Aktualizácia V/5 / 2022 - štátna služba, inf. technológie verejnej správy, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia V/5 / 2022 - štátna služba, inf. technológie verejnej správy

Do právneho poriadku sa zaviedol inštitút „blokovania“, ktorý slúži na efektívne zamedzenie šírenia škodlivého obsahu na internete a to v záujme zabezpečiť dôveryhodnosť služieb a aktivít poskytovaných prostredníctvom internetu a...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,72 €
  -5 %
  Do 14 dní

Aktualizácia III/1/2022 - Služby zamestnanosti, Zdravotné poistenie, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia III/1/2022 - Služby zamestnanosti, Zdravotné poistenie

Pre obdobia mimoriadnej situácie, núdzového stavu a výnimočného stavu, ktoré v prípade ich vyhlásenia a len počas ich trvania sa zaviedlo v zákone o službách zamestnanosti ustanovenie, ktoré umožní vláde Slovenskej republiky flexibilne reagovať na...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,10 €
  Do 24 hodín

Aktualizácia V/2 2022 – štátna služba, informačné technológie verejnej správy, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia V/2 2022 – štátna služba, informačné technológie verejnej správy

Úprava v zákone obsiahnutého mechanizmu obmedzenia účasti vo verejnom obstarávaní sa navrhuje s cieľom umožniť vláde SR nariadením ustanoviť tretie štáty, prípadne v spojení s typom zákazky, kedy sa tento mechanizmus obmedzenia účasti uplatní povinne...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,29 €
  -5 %
  Do 14 dní

Aktualizácia IV/2 - LEX-KORONA - stavebný zákon, doprava a cestovný ruch, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia IV/2 - LEX-KORONA - stavebný zákon, doprava a cestovný ruch

V reakcii na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia koronavírusu Vám prinášame novelizované úplné znenie zákonov. Právne úpravy sa týkajú stavebného zákona a súvisiacich zákonov, zákona o doprave, autoškole, podpore cestovného ruchu...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,67 €
  -5 %
  Na sklade

Aktualizácia III/5 - LEX KORONA - Sociálne poistenie a služby zamestnanosti, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia III/5 - LEX KORONA - Sociálne poistenie a služby zamestnanosti

Účelom noviel v právnych predpisoch bolo upraviť vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činných osôb v dôsledku posunu lehôt na podanie daňových priznaní podľa zákona...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,00 €
  Do šiestich dní

Aktualizácia III/11 - Zákonník práce a cezhraničné zamestnávanie, Poradca s.r.o., 2021
Aktualizácia III/11 - Zákonník práce a cezhraničné zamestnávanie 
CZ

V súčasnosti platný zákon o organizácii pracovného času v doprave ustanovuje minimálne požiadavky na organizáciu pracovného času v doprave. Upravuje pravidlá týkajúce sa vykonávania cestných kontrol a kontrol dopravných podnikov ako aj pôsobnosť...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,86 €
  -5 %
  Do 24 hodín

Aktualizácia II/9 - Trestný zákon, Poradca s.r.o., 2021
Aktualizácia II/9 - Trestný zákon

Vzhľadom na zmeny zákona o ochrane osobných údajov sa zaviedli obdobné zmeny aj v zákone o slobode informácii. Ide o zúžený okruh dôvodov z hľadiska účelu, na ktorý možno osobné údaje sprístupniť, keďže sprístupňovať treba obvykle údaje osôb, ktoré...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,72 €
  -5 %
  Do 24 hodín


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Pokiaľ ide o mňa, všimol som si jednu vec. Že keď je človek obklopený šialencami, sám šialenstvu prepadne – ba čo viac, nachádza v ňom isté čaro.“

Quo Vadis - Henryk Sienkiewicz, 2022
Quo Vadis
Henryk Sienkiewicz