Chlapci z Biloxi - John Grisham, Ikar, 2024

Odborné a náučné knihy zo série Aktualizácia 2009

Populárne filtre
Použité filtre
Zrušiť filtre
Aktualizácia II/4, Poradca s.r.o., 2009
Aktualizácia II/4

Trestný zákon Trestný poriadok Zákon o verejnom obstarávaní Zákon o konkurze a reštrukturalizácii Obchodný zákonník Zákon o policajnom zbore Zákon o ochrane spotrebiteľa...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,24 €
  -5 %
  Do 4 – 6 dní

Aktualizácia III/3, Poradca s.r.o., 2009
Aktualizácia III/3

* Zákonník práce; * Zákon o zdravotnom poistení; * Zákon o starobnom dôchodkovom sporení

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Aktualizácia I/4, Poradca s.r.o., 2009
Aktualizácia I/4

- Opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74 Z.z.; - Opatrenie MF SR č. MF/23054/2002-92 Z.z.; - Opatrenie MF SR č. MF/22602/2002-92 Z.z.; - Opatrenie MF SR č. MF/24342/2007-74 Z.z.; - Opatrenie MPSVaR č. 110/2009 Z.z. o sumách stravného ...

 • Knihašitá väzba
  Vypredané

Aktualizácia III/1, Poradca s.r.o., 2009
Aktualizácia III/1

* Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov; * Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce; * Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Aktualizácia V/2, Poradca s.r.o., 2009
Aktualizácia V/2

* Školský zákon; * Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve; * Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

 • Knihašitá väzba
  Vypredané

Aktualizácia I/2, Poradca s.r.o., 2009
Aktualizácia I/2

* Zákon o správe daní a poplatkov; * Zákon o dani z príjmov; * Zákon o dani z pridanej hodnoty; * Zákon o účtovníctve; ...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Aktualizácia I/5, Poradca s.r.o., 2009
Aktualizácia I/5

* Zákon o dani z príjmov; * Zákon o správnych poplatkoch

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Aktualizácia I/3, Poradca s.r.o., 2009
Aktualizácia I/3

* Zákon o spotrebnej dani z liehu; * Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja; * Upozornenie na zmenu: Zákon o správnych poplatkoch; ...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Aktualizácia V/1, Poradca s.r.o., 2009
Aktualizácia V/1

Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii...

 • Knihašitá väzba
  Vypredané

Aktualizácia I/1, Poradca s.r.o., 2009
Aktualizácia I/1

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch...

 • Knihašitá väzba
  Vypredané

Vedeli ste, že...?

Martinus vám prináša najlepšie knižné príbehy už od roku 1990?

Aktualizácia 1/4, Poradca s.r.o., 2009
Aktualizácia 1/4

Obsahuje: - Opatrenie o sumách stravného; - Podrobnosti o postupoch účtovania; ...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Aktualizácia II/5, Poradca s.r.o., 2009
Aktualizácia II/5

Z obsahu: Kapitola 2 Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník - Kapitola 5 Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Aktualizácia IV/2 2009, Poradca s.r.o., 2009
Aktualizácia IV/2 2009
 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Aktualizácia III/5, Poradca s.r.o., 2009
Aktualizácia III/5

Vyhláška MPSVaR č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti - Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Aktualizácia II/3, Poradca s.r.o., 2009
Aktualizácia II/3

* Zákon o verejnom obstarávaní; * Zákon o ochrane hospodárskej súťaže; * Zákon o priestupkoch

 • Knihašitá väzba
  Vypredané

Aktualizácia III/4, Poradca s.r.o., 2009
Aktualizácia III/4

Zákon o službách zamestnanosti, zákon o sociálnom poistení, opatrenie MPSVaR SR o úprave súm životného minima,...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Aktualizácia V/3, Poradca s.r.o., 2009
Aktualizácia V/3

Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zákon o majetku obcí, upozornenie na zmenu: Zákon o štátnej službe

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Aktualizácia VI/2, Poradca s.r.o., 2009
Aktualizácia VI/2

Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, Vodný zákon, Zákon o odpadoch...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané

Aktualizácia III/2, Poradca s.r.o., 2009
Aktualizácia III/2

- Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov; - Zákon 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení; ...

 • Knihašitá väzba
  Vypredané

Aktualizácia VI/1, Poradca s.r.o., 2009
Aktualizácia VI/1

Zákon o enviromentálnom fonde, zákon o ochrane ovzdušia, vyhláška MŽP SR o požiadavkách na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pru používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch...

 • Knihabrožovaná väzba
  Vypredané


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na:

Neprečítate na:

 • Kindle
Ako čítať e-knihy zabezpečené cez Adobe DRM?

„Sú rôzne druhy odvahy. Poznám ľudí, čo sa smelo vrhnú medzi rinčiace meče, ale vystavte ich spleti mocenských intríg a vezmú nohy na plecia. A naopak.“

Diabol v zrkadle - Juraj Červenák, 2016
Diabol v zrkadle
Juraj Červenák