Kubko na dedine - Marta Galewska-Kustra, Stonožka, 2023

Odborné a náučné knihy z edície Aktualizácie

Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Použité filtre
Zrušiť filtre
Aktualizácia VI/1 - životné prostredie, odpadové a vodné hospodárstvo, Poradca s.r.o., 2023
Novinka
Aktualizácia VI/1 - životné prostredie, odpadové a vodné hospodárstvo

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie schvaľuje spoločnú správu výborov NR SR o prerokovaní zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,88 €
  -14 %
  Do 22 dní

Aktualizácia I/2 - daňové a účtovné zákony, Poradca s.r.o., 2023
Novinka
Aktualizácia I/2 - daňové a účtovné zákony

Cieľom návrhu zákona je znížiť správny poplatok pri zápise nového držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1 v prípade, ak sa nemení evidenčné číslo vozidla, a to o 70 %, najviac však na 33 eur...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,37 €
  -14 %
  Do 22 dní

Aktualizácia II/7 / 2022 - Strelné zbrane a strelivo, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia II/7 / 2022 - Strelné zbrane a strelivo

Zmeny zákona sa týkajú úpravy použitej terminológie, požiadaviek na tlmič, posudzovania zhody tlmiča, označovania tlmiča a výstupných dokumentov posudzovania zhody tlmiča a úprav vyplývajúcich z aplikačnej praxe. Jednou z takýchto úprav je aj zavedenie...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,00 €
  Na sklade

Aktualizácia III/2/2022 - BOZP, Inšpekcia práce, Nelegálne zamestnávanie, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia III/2/2022 - BOZP, Inšpekcia práce, Nelegálne zamestnávanie

S dôrazom na zlepšovanie podnikateľského prostredia, znižovanie administratívnej záťaže a zvyšovanie úrovne BOZP sa zosúlaďujú lehoty pre spísanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze, úprava intervalu odbornej praxe na účely splnenia odbornej...

 • Knihabrožovaná väzba
  2,86 €
  -5 %
  Do dvoch dní

Aktualizácia II/1 2020 - Živnostenský zákon, Zákon o priestupkoch, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia II/1 2020 - Živnostenský zákon, Zákon o priestupkoch

Titul obsahuje úplné znenie Živnostenského zákona - účinnosť 1. februára 2020 a Zákona o priestupkoch po novelách. Zmeny sú v texte prehľadne vyznačené...

 • Knihabrožovaná väzba
  1,72 €
  -4 %
  Do piatich dní

Aktualizácia II/10 2020 - Trestné právo, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia II/10 2020 - Trestné právo

Cieľom zmeny Trestného zákona a zákona o trestnej zodpovednosti PO je zmena systematického zaradenia trestných činov týrania zvierat a zanedbania starostlivosti o zviera, pričom dochádza k presunu týchto trestných činov...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,50 €
  Do 8 dní

Aktualizácia II/2/2022 - Riešenie hroziaceho úpadku, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia II/2/2022 - Riešenie hroziaceho úpadku

Nová právna úprava prináša riešenie situácie podnikateľa, ktorému hrozí úpadok z dôvodu hroziacej platobnej neschopnosti v preventívnom konaní, ktoré predstavuje účinný nástroj na včasné riešenie situácie dlžníka tak, aby mohol pokračovať...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,00 €
  Na sklade

Aktualizácia II/3 - Exekučný poriadok, konkurz a reštrukturalizácia, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia II/3 - Exekučný poriadok, konkurz a reštrukturalizácia

Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok) a Zákon o konkurze a reštrukturalizácii v úplnom znení po novele. Zmeny v zákonoch sú prehľadne vyznačené. Novelou zákona dochádza k vylúčeniu 13. dôchodku z právneho režimu exekúcie ...

 • Knihabrožovaná väzba
  2,70 €
  Do piatich dní

Aktualizácia 2021 II/2 - Civilný mimosporový poriadok, Poradca s.r.o., 2021
Aktualizácia 2021 II/2 - Civilný mimosporový poriadok

Zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosprovoý poriadok Zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov...

 • Knihabrožovaná väzba
  2,70 €
  Do 8 dní

Aktualizácia III/4 2021 - Kurzarbeit a Zákonník práce, Poradca s.r.o., 2021
Aktualizácia III/4 2021 - Kurzarbeit a Zákonník práce

Na základe skúseností z doterajšieho priebehu ekonomickej krízy v dôsledku pandémie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 a tiež skúseností z tzv. „Prvej pomoci“, ktorá je poskytovaná ako aktívne opatrenie na trhu práce formou konkrétneho projektu...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,50 €
  Do 8 dní

Vedeli ste, že...?

vá radi privítame v 17 kníhkupectvách po celom Slovensku?

Aktualizácia 2019 III/1 - Úplné znenie po novele, Poradca s.r.o., 2019
Aktualizácia 2019 III/1 - Úplné znenie po novele

Publikácia obsahuje nielen prehľad legislatívnych zmien v úplnom znení zákonov, ale aj nadobudnutie ich účinností. Je určená nielen personalistom, mzdovým účtovníkom, živnostníkom, podnikateľom, zamestnávateľom, zamestnancom, ale i obecným úradom...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,62 €
  -5 %
  Do piatich dní

Aktualizácia V/6 / 2022 - štátna služba, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia V/6 / 2022 - štátna služba

Cieľom novely zákona je reflektovať niektoré otázky aplikačnej praxe a upraviť vzťahy v súlade s identifikovanými potrebami adresátov právnej úpravy. Návrh zákona ruší inštitút integrovaných obslužných miest, keďže v zásadnej časti činností nenašiel...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,72 €
  -5 %
  Do 15 dní

Aktualizácia V/5 / 2022 - štátna služba, inf. technológie verejnej správy, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia V/5 / 2022 - štátna služba, inf. technológie verejnej správy

Do právneho poriadku sa zaviedol inštitút „blokovania“, ktorý slúži na efektívne zamedzenie šírenia škodlivého obsahu na internete a to v záujme zabezpečiť dôveryhodnosť služieb a aktivít poskytovaných prostredníctvom internetu a...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,72 €
  -5 %
  Do 15 dní

Aktualizácia I/2 / 2022 - daňové a účtovné zákony, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia I/2 / 2022 - daňové a účtovné zákony

Účelom celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu je zabezpečiť príjem pre účastníka po dovŕšení dôchodkového veku alebo ak mu vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku, resp. predčasného starobného dôchodku...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,10 €
  Do 15 dní

Aktualizácia III/7 / 2022 - Zákon o rodine, prídavky na deti, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia III/7 / 2022 - Zákon o rodine, prídavky na deti

Všetky formy osobnej starostlivosti (zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, zverenie dieťaťa do spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov a zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov) sú...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,00 €
  Do 15 dní

Aktualizácia III/1 - 13. dôchodok, Sociálne poistenie, Dôchodkové sporenie, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia III/1 - 13. dôchodok, Sociálne poistenie, Dôchodkové sporenie

Úplné znenie uvedených zákonov po novele s účinnosťou od 1.4.2020. Publikácia je prehľadne štruktúrovaná a zmeny v zákonoch sú v texte zreteľne vyznačené...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,00 €
  Do piatich dní

Aktualizácia III/5 - LEX KORONA - Sociálne poistenie a služby zamestnanosti, Poradca s.r.o., 2020
Aktualizácia III/5 - LEX KORONA - Sociálne poistenie a služby zamestnanosti

Účelom noviel v právnych predpisoch bolo upraviť vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činných osôb v dôsledku posunu lehôt na podanie daňových priznaní podľa zákona...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,00 €
  Do piatich dní

Aktualizácia III/11 - Zákonník práce a cezhraničné zamestnávanie, Poradca s.r.o., 2021
Aktualizácia III/11 - Zákonník práce a cezhraničné zamestnávanie 
CZ

V súčasnosti platný zákon o organizácii pracovného času v doprave ustanovuje minimálne požiadavky na organizáciu pracovného času v doprave. Upravuje pravidlá týkajúce sa vykonávania cestných kontrol a kontrol dopravných podnikov ako aj pôsobnosť...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,86 €
  -5 %
  Do dvoch dní

Aktualizácia III/1/2022 - Služby zamestnanosti, Zdravotné poistenie, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia III/1/2022 - Služby zamestnanosti, Zdravotné poistenie

Pre obdobia mimoriadnej situácie, núdzového stavu a výnimočného stavu, ktoré v prípade ich vyhlásenia a len počas ich trvania sa zaviedlo v zákone o službách zamestnanosti ustanovenie, ktoré umožní vláde Slovenskej republiky flexibilne reagovať na...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,10 €
  Do dvoch dní

Aktualizácia V/2 2022 – štátna služba, informačné technológie verejnej správy, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia V/2 2022 – štátna služba, informačné technológie verejnej správy

Úprava v zákone obsiahnutého mechanizmu obmedzenia účasti vo verejnom obstarávaní sa navrhuje s cieľom umožniť vláde SR nariadením ustanoviť tretie štáty, prípadne v spojení s typom zákazky, kedy sa tento mechanizmus obmedzenia účasti uplatní povinne...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,29 €
  -5 %
  Do 15 dní


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Rozdiel medzi románom so šťastným koncom a románom bez neho tkvie iba v tom, kedy autor prestane rozprávať príbeh. “