Juraj Dragašek

10

Moje srdcovky

Moje odznaky

Verný zákazník
Netvor z Čiernej hviezdy
Matuzalix
Winter is coming!
Šťastných 7
2023
Šťastných 7
2022
Šťastných 7
2021
Šťastných 7
2020
Šťastných 7
2019
Plány do budúcnosti
Horúce novinky
Máte čitateľský profil
Zobraziť viac

Moje čitateľské kolekcie

Moje aktivity

Martinus
10
10

Juraj Dragašek napísal recenziu

17.07.2023 08:29

Román Pád patrí do záverečného obdobia Camusovej tvorby, ktorá je teoreticky vymedzená najmä v dielach Mýtus o Sizyfovi (téma absurdnosti) a Vzbúrený človek (témy aktivity, protestu, revolty). Pád sa zaoberá problematikou viny a polemizuje s biblickým motívom hriechu a vykúpenia. Camus kladie na plecia človeka v podstate metafyzickú vinu: „Nakoniec nikoho nemôžeme prehlásiť za nevinného, kdežto všetkých môžeme s istotou považovať za previnilcov. Každý človek svedecky dokladá zločiny všetkých ostatných, v tom je moja viera a moja nádej.“ Podstatu Ježišovho učenia videl v upozorňovaní na vinu človeka a zároveň v ponúknutí chápajúceho pohľadu. Na odpustenie a vykúpenie z hriechov Camus prirodzene neveril; rovnako ako ani v cirkev, ktorá disponuje mocou tohto odpustenia. Vzťah k druhým je u neho formovaný uvedomením si vlastného mravného nedostatku a preto hlavný hrdina knihy o sebe hovorí ako o sudcovi-kajúcnikovi. Zákernosť pádu, ktorý predstavuje moment precitnutia, spočíva v súčasnej bezmocnosti a zodpovednosti človeka voči vonkajšiemu svetu, a v treste svedomia za nezaslúženú samozrejmosť vlastnej existencie: „Nečakajte na posledný súd. Ten sa koná každý deň.“

Čítať viac

Pád - Albert Camus, 2022
Pád
  • Albert Camus
4,4
13,04 €

Martinus
10
10

Juraj Dragašek napísal recenziu

23.06.2023 10:16

Literárna hodnota diela je prípade Višňového sadu silne formovaná a limitovaná jeho dramatickou podobou. Charaktery postáv tak nie sú dostatočne vykreslené a absencia rozprávača či vnútornej reči nedovoľuje zobraziť ani spoločenský kontext, v ktorom sa dej drámy odohráva. Podstata a ani dôsledky roľníckej reformy, o ktorej hra pojednáva, preto nie sú vysvetlené. To však zrejme autor ani nemal v úmysle. Zároveň však tieto okolnosti dnešným čitateľom už nemusia byť známe, čo sa nedá povedať o dobových čitateľoch a divákoch. Divadelné zobrazenie diela sa však môže sústrediť na iné aspekty tejto Čechovovej hry.

Čítať viac

Martinus
10
10

Juraj Dragašek napísal recenziu

23.06.2023 10:15

Joyceove poviedky predstavujú obrázky zo života bežných obyvateľov Dublina a jeho okolia. Zobrazujú sa tu osudy plné sklamaní a rozhodovania, ale i temných stránok ľudskej prirodzenosti, ktoré sú na prvý pohľad schované pod závojom normálnosti. Objavujú sa tu typické írske témy a problémy akými sú alkoholizmus, vzťah katolicizmu a protestantizmu či nacionalizmus. V poviedkach sú takisto zastúpené univerzálne literárne témy smrti, ctižiadosti, osamelosti alebo odcudzenia.

Čítať viac

Martinus
10
10

Juraj Dragašek napísal recenziu

15.06.2023 14:51

Román Anna Kareninová sa zaraďuje medzi klasické diela svetovej literatúry aj preto, že jeho dejové línie sa odohrávajú na bohato zobrazenom pozadí širokého spoločenského kontextu. Hoci sú postavy centrom románového sveta, nie sú centrom sveta, v ktorom sa odohráva dej príbehu. V tom spočíva realistickosť a uveriteľnosť diela. Veľkosť Tolstého je v tom, že nech by si vybral akúkoľvek inú osobu alebo situáciu románu, dokázal by zrejme napísať rovnako pútavý príbeh. Autorove opisy prebúdzajúcej sa jari či zobrazenie pocitov syna rozpamätávajúceho sa na matku, sú neuveriteľne sugestívne. Postavy Tolstého – podobné je to aj v prípade Dostojevského – často prejdú zložitým osobným vývojom, ktorý vedie k pokoreniu sa pred životom ruského mužíka, formovaného náboženským svetonázorom. Táto forma „filozofickej samovraždy“ však prináša závery, ktoré pri ich skratkovitej interpretácii vedú aj k rôznym politickým a ideologickým zovšeobecneniam.

Čítať viac

Martinus
10
Juraj Dragašek

Juraj Dragašek získal odznak Matuzalix

11.04.2023 20:43

20 titulov v kategórii História signalizuje, že budete výborný partner na rozhovor a strašný súper v televíznej súťaži :-)

Matuzalix
Martinus
10
Juraj Dragašek

Juraj Dragašek získal odznak Netvor z Čiernej hviezdy

14.02.2023 03:13

Najmenej 20 zakúpených kníh v kategórii sc-fi hovorí o fanúšikovi, s ktorým by sme sa celé hodiny mohli baviť o Asimovovi, P.K. Dickovi, Gibsonovi, Cardovi, Čapkovi, Lukjanenkovi...

Netvor z Čiernej hviezdy
Martinus
10
10

Juraj Dragašek napísal recenziu

09.02.2023 11:51

Portrét Doriana Graya je literárne dielo urbánnej gotiky, ktoré pracuje nielen s prvkami strachu a prenasledovania, ale poukazuje i na skazenosť mesta industriálnej doby. Wildeove opisy a aforizmy týkajúce sa libertínskeho a dandyovského životného štýlu azda najlepšie vystihujú teóriu autonómnosti umenia, ktoré je oslobodené od morálnych či pedagogických ambícií. Podľa Wildeových vlastných slov, psychologické profily hlavných postáv predstavujú autorov boj so svojím vlastným obrazom. Týka sa to mravných, narcistických, hedonistických či vyššie spomenutých libertínskych a dandyovských povahových čŕt, ktoré sa objavujú v človeku. Meno hlavnej postavy dalo názov i spoločenskému fenoménu – syndróm Doriana Graya – ktorý popisuje prehnanú hrdosť na vlastný výzor a neschopnosť čeliť faktu starnutia. Tento problematický jav je v diele pútavo popísaný so všetkými dôsledkami na život človeka.

Čítať viac

Martinus
10
Juraj Dragašek

Juraj Dragašek získal odznak Šťastných 7

05.02.2023 19:53

Tento rok sa vaša knižnica rozrástla už aspoň o 7 kníh... Tešíme sa spolu s tými, ktorí ich budú čítať :-)

Šťastných 7
Martinus
10
10

Juraj Dragašek napísal recenziu

16.12.2022 20:35

Dickensov monumentálny román (v zmysle Hugových Bedárov) zachytáva životný vývoj hlavného protagonistu, avšak tento vývoj je sprevádzaný opisom osudov a udalostí v takej šírke, že ide skôr o kroniku istého spoločenstva. Autobiografické prvky sú v tomto fiktívnom diele pozmenené, ide však o zmeny, ktoré pomáhajú vytvárať samostatné dejové línie (Dickensov otec / Copperfieldov domáci). David Copperfield kombinuje humor Klubu Pickwickovcov s ťaživou atmosférou Olivera Twista a vyhýba sa tak jednostrannostiam nálad, ktoré znižujú autenticitu diela. Komplexný pohľad na svet, ktorý ponúka Dickens v tomto diele, tak ukazuje pestrosť nielen vonkajšej reality, v ktorej žijeme, ale i rozmanitosť duševného sveta človeka.

Čítať viac

Martinus
10
10

Juraj Dragašek napísal recenziu

20.10.2022 09:38

Vzdelanie a rozličné skúsenosti, ktoré získala autorka textu počas tvorby projektu, jej pomohli k získaniu určitého odstupu od tejto problematiky, ktorý je potrebný pre čo najobjektívnejšie posúdenie skúmanej oblasti. Podarilo sa jej upozorniť na viaceré skutočnosti, ktorých význam nám ostáva často neznámy. Ide napríklad o otázku postavenia a pozície pracovných či personálnych agentúr. Sprostredkovanie práce je v niektorých oblastiach, prípadne pre niektorých ľudí kľúčová záležitosť, no táto skutočnosť nesmie byť dôvodom na znevýhodňovanie zamestnancov či zamestnávateľov danými agentúrami, ako sa to v uvedených reportážach dialo. Problematickou sa ukazuje aj očakávaná práca nadčas, ktorú zamestnávatelia vyžadujú po svojich zamestnancoch. Dôležitou témou, ktorú Uhlová otvára je úloha a význam odborov, ktoré sú v podstate jediným nástrojom zamestnancov na zmenu ich pracovných podmienok. Niektoré hodnotenia a závery, ktoré autorka uvádza, majú skôr subjektívny charakter, ale prinášajú aspoň pohľad na reálne dopady zamestnania na životy ľudí. Reportáže Uhlovej okrem mediálneho záujmu otvorili diskusiu o nekvalifikovanej a lacnej práci, a zároveň viedli ku konkrétnym zmenám u dotknutých zamestnávateľov.

Čítať viac

„Život pozostáva z malých rozhodnutí, ktoré robíme, z jednotlivých momentov, ktoré majú moc všetko zmeniť.“

Kniha stratených mien - Kristin Harmel, 2021
Kniha stratených mien
Kristin Harmel