Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Zákony 2023 II/B - Trestné právo, exekučný poriadok, správne právo
Trestný zákon a poriadok, Policajný zbor, Konkurz a reštrukturalizácia

Publikácia obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti trestného práva, exekúcii, správneho práva a riešenia súdnych sporov ako sú Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o registri trestov, Zákon o Policajnom zbore, Zákon o priestupkoch,...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,85 €
  -15 %
  Na sklade

Zákony 2023 II/A - Obchodné a občianske právo, Živnostenské podnikanie
Verejné obstarávanie, Autorské právo, Správne právo

Publikácia obsahujú úplné znenia zákonov po novelách pre rok 2023[/B]: Obchodný zákonník, Obchodný vestník, Občiansky zákonník, Ústava SR, Obchodný register, E-government, Autorský zákon, Zákon o sudcoch, Antidiskriminačný zákon, Zákon o reklame,...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,31 €
  -10 %
  Na sklade

Daňové priznania 2022 + vyplnené vzory a tlačivá

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2022, Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2022, Daňové priznanie k dani z príjmov v rozpočtových a príspevkových organizáciách za rok 2022...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,85 €
  -10 %
  Na sklade

Odvody poistného od 1.1.2023
Prehľad odvodov zamestnanci, DOPČ, študenti, dôchodcovia, SZČO, konatelia, PO

Prinášame prehľad odvodov od 1. 1. 2023, ktoré sú platené v určitej percentuálnej výške z vymeriavacieho základu. Uvádzame nový minimálny a maximálny vymeriavací základ, poistné vypočítane z tohto základu aj výšku minimálnych preddavkov...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,06 €
  -10 %
  Na sklade

Poradca č. 8/2023 - Daň z pridanej hodnoty s komentárom - Naďa Vašková
Poradca č. 8/2023 - Daň z pridanej hodnoty s komentárom
Dovoz tovaru a poskytovanie služieb a odvod DPH

Aké zmeny prináša zákon o DPH od roku 2023, sa dočítate v aktuálnej publikácii. Zákon o dani z pridanej hodnoty (DPH) po ostatnej novele je plne v súlade s legislatívou Európskej únie a zároveň sleduje aj zlepšenie platobnej disciplíny v obchodných...

 • Knihabrožovaná väzba
  9,44 €
  -6 %
  Na sklade

Poradca 9-10/2023 - ZDP (s komentárom po novele) - Miroslava Brnová, Michaela Vidová, Peter Horniaček
Poradca 9-10/2023 - ZDP (s komentárom po novele)
Zákona o dani z príjmov, Zdaňovanie príjmov, daňové výdavky

Novelou zákona o dani z príjmov (ZDP) sa od 1. januára 2023 mení spôsob registrácie k dani z príjmov u vybraných typov daňovníkov. Správca dane bude registrovať daňovníkov na daň z príjmov z úradnej moci na základe údajov z registra právnických osôb...

 • Knihabrožovaná väzba
  14,77 €
  -5 %
  Na sklade

Zákony 2023 III/A - Pracovnoprávne vzťahy a BOZP, Minimálna mzda -
Zákony 2023 III/A - Pracovnoprávne vzťahy a BOZP, Minimálna mzda
Zákonník práce, Minimálna mzda, Služby zamestnanosti, Inšpekcia práce a BOZP

Publikácia obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z pracovnoprávnej oblastí, miezd, zamestnanosti, pedagogickí zamestnancov, BOZP a správneho práva. Úplné znenia zákonov - Zákonník práce, Zákon o minimálnej mzde pre rok 2023 sú uvedené so zmenami,...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,77 €
  -5 %
  Na sklade

Trestný zákon -
Trestný zákon
Trestný zákon, trestná zodpovednosť, zákon o policajnom zbore, priestupky a register trestov

Základným cieľom ostatnej novely Trestného poriadku je zákonodarnou úpravou ochrániť záujem dieťaťa a eliminovať osobitne psychickú ujmu dieťaťa, ktorú môže dieťa utrpieť pri zatknutí alebo pri zadržaní jeho rodiča alebo jemu blízkej osoby...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,30 €
  -2 %
  Do 15 dní

Účtovná závierka za rok 2022 -
Účtovná závierka za rok 2022
Účtovná závierka pre podnikateľov v JÚ a PÚ

Účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku ako riadnu účtovnú závierku, mimoriadnu účtovnú závierku alebo priebežnú účtovnú závierku, ak tak ustanovuje osobitný predpis (napr. zákon o bankách alebo zákon o dani z príjmov)...

 • Knihabrožovaná väzba
  6,29 €
  -5 %
  Na sklade

Zákony 2023 IV - Stavebné zákony, Bývanie, Energetika -
Zákony 2023 IV - Stavebné zákony, Bývanie, Energetika
Stavebný zákon, Kataster nehnuteľností, Pozemkové spoločenstvá, Bytové a nebytové priestory

Titul Stavebné zákony je doplnený o Zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania. Obsahuje úplné znenia po novelách pre rok 2023; Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), Zákon o energetike, Zákon o energetickej...

 • Knihabrožovaná väzba
  9,20 €
  Na sklade

Vedeli ste, že...?

Martinus vám prináša najlepšie knižné príbehy už od roku 1990?

Optimalizácia dane, bez chýb, pokút a penále -
Optimalizácia dane, bez chýb, pokút a penále
Príklady ako optimalizovať základ dane

Daňová optimalizácia je často nepochopeným javom, pretože tento pojem evokuje obraz daňových únikov. Minimalizácia daní je legálna stratégia zníženia daňovej záťaže podniku...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,86 €
  -10 %
  Do 10 dní

Zákony 2023 I/A - Daňové zákony -
Zákony 2023 I/A - Daňové zákony
Daň z príjmov, DPH, Správa daní, Medzinárodná spolupráca, Spotrebné a miestne dane

Daňové zákony obsahujú úplné znenie zákonov z oblasti správy daní, dane z príjmov, DPH, miestnych a spotrebných daní po novelách k 1. 1. 2023. Zmeny v zákonoch sú prehľadne graficky zvýraznené. V publikácii daňové zákony nájdete témy...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,77 €
  -5 %
  Na sklade

Príručka mzdovej účtovníčky 2023 -
Príručka mzdovej účtovníčky 2023
Pracovnoprávne minimum, Výpočet mzdy zamestnanca, Zdravotné poistenie zamestnancov

Nevyhnutná pomôcka všetkých mzdových účtovníkov, personalistov, ekonómov, podnikateľov i študentov rieši množstvo odborných otázok, ktoré každodenne prináša mzdová prax. Kniha obsahuje zrozumiteľný výklad platnej slovenskej legislatívy k 1. 1. 2023...

 • Knihabrožovaná väzba
  15,24 €
  -5 %
  Do 10 dní

Zákony 2023 I/B - účtovné zákony -
Zákony 2023 I/B - účtovné zákony
Úplné znenie po novelách k 1. 1. 2023

Titul obsahuje úplné znenie zákona o účtovníctve po ostatnej novele, a tiež ďalšie súvisiace postupy a predpisy z oblasti účtovníctva pre účtovné jednotky účtujúce v sústave JÚ, PÚ, rozpočtové organizácie, neziskové organizácie, mikro, malé a...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,77 €
  -5 %
  Na sklade

Práce, odvody a mzdy bez chyb, pokut a penále č. 3-4 / 2023 - Zdravotné poistenie – zmeny -
Novinka
Práce, odvody a mzdy bez chyb, pokut a penále č. 3-4 / 2023 - Zdravotné poistenie – zmeny
Zmeny zákona od dani z príjmov, Zákonník práce po novele – zmena príplatkov

Od 1. januára 2023 nadobudli účinnosť viaceré zmeny zákonov, ktoré boli koncom roka schválené NRSR, medzi nimi aj zákon o zdravotnom poistení, zákon o dani z príjmov a Zákonník práce...

 • Knihabrožovaná väzba
  11,91 €
  -14 %
  Do dvoch dní

Dane, účtovníctvo, odvody bez chýb, pokút a penále č. 3-4 / 2023 - Daňová povinnosť fyzickej osoby -
Novinka
Dane, účtovníctvo, odvody bez chýb, pokút a penále č. 3-4 / 2023 - Daňová povinnosť fyzickej osoby
Zákon o účtovníctve – zmeny, Daň z príjmov PO – aktuálne problémy

Zákonník práce pojem „čiastočný pracovný úväzok“ nepozná, ale používa označenie pracovný pomer na kratší pracovný čas. Zodpovednosť za škodu pri pracovných úrazoch...

 • Knihabrožovaná väzba
  16,57 €
  -14 %
  Do 15 dní

Optimalizácia dane, bez chýb, pokút a penále -
Novinka
Optimalizácia dane, bez chýb, pokút a penále
Príklady ako optimalizovať základ dane

Daňová optimalizácia je často nepochopeným javom, pretože tento pojem evokuje obraz daňových únikov. Minimalizácia daní je legálna stratégia zníženia daňovej záťaže podniku...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,46 €
  -14 %
  Do dvoch dní

Zákony 2023 VI - Životné prostredie -
Zákony 2023 VI - Životné prostredie
Environmentálny fond, Lesy, Ovzdušie, Odpady, Obaly, Vodné hospodárstvo

Životné prostredie obsahuje úplné znenia zákonov z oblasti: životné prostredie, zálohovanie, separovanie, ochrana ovzdušia, lesné hospodárstvo, intergrovaná prevencie, kontrola znečistenia životného prostredia, odpadové hospodárstvo a vodné...

 • Knihabrožovaná väzba
  9,20 €
  Na sklade

Ústava SR (od 1. 1. 2022) -
Ústava SR (od 1. 1. 2022)
Základné práva a slobody, Štátne symboly

Každoročne dochádza v ústavnom zákone k zmenám, ktoré sú v texte zákona zvýraznené. Titul obsahuje Ústava SR – úplné znenie zákona po novelách, Listina základných práv a slobôd, Všeobecná deklarácia ľudských práv, Zákon o štátnych symboloch...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,24 €
  -5 %
  Na sklade

Zákony 2023 III/ B - Sociálne a zdravotné poistenie, sociálne zákony -
Zákony 2023 III/ B - Sociálne a zdravotné poistenie, sociálne zákony
Sociálne poistenie, Starobné dôchodkové sporenie, Doplnkové dôchodkové sporenie

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o rodine, Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o starobnom dôchodkovom a o doplnkovom sporení, Zákon o 13.dôchodku,... v úplnom znení. Novelizované právne predpisy s prehľadne vyznačenými zmenami v texte týkajúce...

 • Knihabrožovaná väzba
  8,97 €
  -2 %
  Na sklade


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Každá žena objasňuje muža, ktorý ju miluje, a naopak: on objasňuje jej charakter. “

Roviny života - Julian Barnes
Roviny života
Julian Barnes