Knihy
E-knihy

Martina Ostrožovičová

Právo

Výsledkom úsilia kolektívu zostavovateľov je komplexné, prehľadné a veľmi výstižné spracovanie judikatúry v rámci problematiky spoločnosti s ručením obmedzeným. Spoločnosť s ručením obmedzeným je nositeľkou množstva inšpiratívnych prvkov tak...

24,00 €

Posielame do 12 dní

Komentár k Zákonníku práce obsahuje systematický výklad vzájomných systémových väzieb jednotlivých ustanovení Zákonníka práce navzájom, spolu s odkazmi na relevantné pracovnoprávne predpisy a ostatné právne predpisy...

57,70 €
Zľava 4%

Posielame do piatich dní

Zastúpenie je právny inštitút, ktorý vyžaduje abstraktné myslenie a zvládnutie náročných teoretických aj praktických právnych konštrukcií. Na rozdiel od iných inštitútov súkromného práva sa jeho povaha definitívne ustálila len v posledných storočiach...

35,99 €
Zľava 8%

Posielame do šiestich dní

Strpčuje vám život problematický sused, ktorý svojím správaním ohrozuje vaše zdravie, majetok či dokonca váš život? Obťažovanie hlukom, zápachom, tuhými a tekutými odpadmi...

22,50 €

Vypredané

Prvý ucelený komentár na slovenskom trhu k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. všeobecnému nariadeniu o ochrane osobných údajov (GDPR), ktorý zrozumiteľnou a praktickou formou vysvetľuje všetky jeho pojmy a inštitúty...

43,90 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zostaviteľom ďalšej publikácie z edície Judikatúra je JUDr. Jaroslav Macek, ktorý ako sudca obchodnoprávneho úseku vybavuje konkurznú agendu, incidenčné spory a agendu obchodného registra. Publikácia obsahuje tak súčasné, ako aj staršie rozhodnutia...

33,27 €
Zľava 15%

Posielame do piatich dní

Trh elektronických komunikácií v súčasnosti zažíva rýchly technologický vývoj, s ktorým súvisí rozširovanie ponuky poskytovaných služieb. Otvárajú sa nové možnosti nielen pre...

14,65 €
Zľava 2%

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Michal Nulíček

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016-679-EU) (Praktický komentář)

Michal Nulíček

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016-679-EU) (Praktický komentář)

2., aktualizované vydání vychází podle právního stavu ke dni 25. května 2018, kdy Nařízení nabude účinnosti. Kniha přináší na český trh první ucelený komentář k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. obecném...

38,58 €
Zľava 3%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Predložená monografia analyzuje žalobu na obnovu konania ako súčasť systému opravných prostriedkov vytvorený v civilnom procese. Podobne ako pri ostatných opravných...

23,83 €
Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Zákon o dobrovoľných dražbách predstavuje v slovenskom právnom poriadku jednu z právnych úprav, ktorá popri Exekučnom poriadku implikuje najzásadnejšie zásahy do...

64,22 €
Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Publikácia vychádza v edičnej rade Komentáre vydavateľstva EUROKÓDEX a má za cieľ podať relatívne ucelený výklad právnej regulácie de lege lata. Autori sa snažili poukázať na tie najvypuklejšie, prípadne...

16,50 €

Posielame do 12 dní

Tretie, doplnené a aktualizované vydanie komentára k zákonu o rodine reaguje na legislatívne zmeny právnej úpravy prijaté od predchádzajúceho vydania komentára v roku 2013. Do komentára sú zapracované zmeny v procesných predpisoch a obsahuje už nové...

68,57 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Ďalšia publikácia z obľúbenej edície nášho vydavateľstve je venovaná rozhodovacej činnosti vo veciach záväzkových vzťahov v obchodnom práve. Publikácia obsahuje najvýznamnejšie rozhodnutia...

5,73 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia predstavuje rozsiahlu zbierku rozhodnutí slovenských a českých súdov zaoberajúcich sa problematikou premlčania v občianskoprávnych a obchodnoprávnych vzťahoch. Obsahuje výber publikovaných aj nepublikovaných súdnych rozhodnutí slovenských....

31,36 €
Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Paulína Ondrášiková

Občianskoprávna zodpovednosť za vady

Paulína Ondrášiková

Občianskoprávna zodpovednosť za vady

Vo všeobecnosti je súkromné právo založené na princípoch rovnosti a autonómie účastníkov právnych vzťahov. Jedným z inštitútov, ktoré umožňujú nastoliť vo vzťahoch súkromného práva skutočnú a nielen hypotetickú rovnováhu, je zodpovednosť za vady...

5,11 €
Zľava 5%

Vypredané

Od 1. júla 2016 nadobúdajú účinnosť tri nové zákony - Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahrádzajú...

13,20 €

Vypredané

Tento slovník široce a vyváženě pokrývá pojmoslovní hlavních odvětví českého práva pozornost je věnována i ostatním odvětvím, jako jsou právo patentové, autorské, ochrany životního prostředí atd...

19,02 €
Zľava 15%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyšiel pod číslom 160/2015 Z. z. zákon z 21. mája 2015 Civilný sporový poriadok, ktorý nadobudne účinnosť 1. júla 2016, pričom zrušuje k tomuto dňu Občiansky súdny poriadok, ktorý viac ako polstoročie upravoval...

19,80 €

Vypredané

Kniha bude prvou monografiou na slovenskom knižnom trhu, ktorá sa venuje problematike fúzií s osobitným zameraním na komplexné preskúmanie inštitútu cezhraničných fúzií obchodných spoločností...

35,15 €
Zľava 5%

Vypredané

Publikácia sa venuje riešeniu praktických problémov spojených so vstupovaním podnikateľských subjektov do obchodných transakcií so zahraničím. Prístupnou formou upozorňuje na všetky riziká medzinárodných...

29,00 €

Posielame do 12 dní

„Originálny spisovateľ nie je ten, čo nikoho nenapodobňuje, ale ten, ktorého nemôže nikto napodobniť.“

François-rené De Chateaubriand