Kukučie vajce - Camilla Läckberg, Slovart, 2023

Knihy o humanitných vedách zo série Aktualizácie 2022

Použité filtre
Zrušiť filtre
Aktualizácia III/2/2022 - BOZP, Inšpekcia práce, Nelegálne zamestnávanie, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia III/2/2022 - BOZP, Inšpekcia práce, Nelegálne zamestnávanie

S dôrazom na zlepšovanie podnikateľského prostredia, znižovanie administratívnej záťaže a zvyšovanie úrovne BOZP sa zosúlaďujú lehoty pre spísanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze, úprava intervalu odbornej praxe na účely splnenia odbornej...

 • Knihabrožovaná väzba
  2,86 €
  -5 %
  Do troch dní

Aktualizácia III/1/2022 - Služby zamestnanosti, Zdravotné poistenie, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia III/1/2022 - Služby zamestnanosti, Zdravotné poistenie

Pre obdobia mimoriadnej situácie, núdzového stavu a výnimočného stavu, ktoré v prípade ich vyhlásenia a len počas ich trvania sa zaviedlo v zákone o službách zamestnanosti ustanovenie, ktoré umožní vláde Slovenskej republiky flexibilne reagovať na...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,10 €
  Do troch dní

Aktualizácia III/6 / 2022 - Zdravotné poistenie, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia III/6 / 2022 - Zdravotné poistenie

Cieľom právnej úpravy je zabezpečiť dostupnosť, kvalitu a efektívnosť dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti pre osoby, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje, a to nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale najmä...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,00 €
  Do troch dní

Aktualizácia V/5 / 2022 - štátna služba, inf. technológie verejnej správy, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia V/5 / 2022 - štátna služba, inf. technológie verejnej správy

Do právneho poriadku sa zaviedol inštitút „blokovania“, ktorý slúži na efektívne zamedzenie šírenia škodlivého obsahu na internete a to v záujme zabezpečiť dôveryhodnosť služieb a aktivít poskytovaných prostredníctvom internetu a...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,72 €
  -5 %
  Do 16 dní

Aktualizácia V/6 / 2022 - štátna služba, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia V/6 / 2022 - štátna služba

Cieľom novely zákona je reflektovať niektoré otázky aplikačnej praxe a upraviť vzťahy v súlade s identifikovanými potrebami adresátov právnej úpravy. Návrh zákona ruší inštitút integrovaných obslužných miest, keďže v zásadnej časti činností nenašiel...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,72 €
  -5 %
  Do 16 dní

Aktualizácia III/7 / 2022 - Zákon o rodine, prídavky na deti, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia III/7 / 2022 - Zákon o rodine, prídavky na deti

Všetky formy osobnej starostlivosti (zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, zverenie dieťaťa do spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov a zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov) sú...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,00 €
  Do 16 dní

Aktualizácia V/2 2022 – štátna služba, informačné technológie verejnej správy, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia V/2 2022 – štátna služba, informačné technológie verejnej správy

Úprava v zákone obsiahnutého mechanizmu obmedzenia účasti vo verejnom obstarávaní sa navrhuje s cieľom umožniť vláde SR nariadením ustanoviť tretie štáty, prípadne v spojení s typom zákazky, kedy sa tento mechanizmus obmedzenia účasti uplatní povinne...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,29 €
  -5 %
  Do 16 dní

Aktualizácia II/3 / 2022 – Sudcovia a prokurátori, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia II/3 / 2022 – Sudcovia a prokurátori

K novelám zákonov dochádza v súvislosti s reformou súdnej mapy. Reforma súdnej mapy je zameraná na nové usporiadanie sídiel a obvodov okresných súdov a krajských súdov, zriadenie dvoch mestských súdov, ako aj zriadenie správnych súdov...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,80 €
  Do 16 dní

Aktualizácia II/4 / 2022 - Reforma súdnej mapy, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia II/4 / 2022 - Reforma súdnej mapy

Dôvera obyvateľov v súdnictvo je na Slovensku v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ dlhodobo na nízkej úrovni. Prispieva k tomu aj verejnosťou vnímaná miera korupcie, ktorú potvrdzujú aj postupné odhalenia orgánov činných v trestnom konaní...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,70 €
  Do 16 dní

Aktualizácia IV/1/2022 - bývanie, stavebný zákon, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia IV/1/2022 - bývanie, stavebný zákon 
CZ

Cieľom územného plánovania je systematicky a nepretržite vytvárať podmienky pre vyvážený a udržateľný územný rozvoj, to znamená, aby územie bolo využívané efektívne, ekonomicky, esteticky, eticky a demokraticky s ohľadom na prírodné a kultúrne dedičstvo..

 • Knihabrožovaná väzba
  9,68 €
  -8 %
  Do troch dní

Vedeli ste, že...?

vaše Anjelské drobné pomohli rodinám v ťažkých chvíľach sumou viac ako 1 000 000 Eur?

Aktualizácia V/3 / 2022 - štátna služba, inf. technológie verejnej správy, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia V/3 / 2022 - štátna služba, inf. technológie verejnej správy

Cieľom novely zákona je najmä systémová zmena riadenia verejných vysokých škôl, zvýšenie transparentnosti pri obsadzovaní funkcie dekana, profesionalizácia správnej rady verejnej vysokej školy, systémová zmena vytvárania učiteľských študijných programov..

 • Knihabrožovaná väzba
  4,57 €
  -5 %
  Do 16 dní

Aktualizácia III/8 / 2022 - Zákonník práce, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia III/8 / 2022 - Zákonník práce

Cieľom novely Zákonníka práce vychádzajúc z cieľa smernice (EÚ) 2019/1152 je zabezpečiť transparentné a predvídateľné pracovné podmienky pre pracovníkov (zamestnancov). Dochádza k doplneniu vybraných ustanovení Zákonníka práce týkajúcich sa...

 • Knihabrožovaná väzba
  7,34 €
  -5 %
  Do troch dní

Aktualizácia II/8 / 2022 - Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia II/8 / 2022 - Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy

Vyhláška s cieľom podporiť spravodlivý súdny proces vykonaný v primeranej lehote a zjednotiť postup súdov pri vybavovaní súdnej agendy a agendy správy súdu upravuje základné pravidlá a zásady vnútornej organizácie súdu a jednotlivých...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,72 €
  -5 %
  Na sklade

Aktualizácia II/5 - Policajný zbor, tlmočníci, znalci a prekladatelia, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia II/5 - Policajný zbor, tlmočníci, znalci a prekladatelia

Dôvodom na vypracovanie novely zákona o Policajnom zbore bola najmä implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,50 €
  Do piatich dní

Aktualizácia VI/1/2022 - Životné prostredie, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia VI/1/2022 - Životné prostredie

Cieľom novely zákona je zabezpečiť efektívnejšie fungovanie Environmentálneho fondu, aby prostriedky z Environmentálneho fondu slúžili výlučne ako podpora stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,00 €
  -5 %
  Do troch dní

Aktualizácia V/1/2022 - Štátna služba, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia V/1/2022 - Štátna služba

Ambíciou novely zákona nie je poskytnúť prijímateľom investičnej pomoci podporu nad rámec iných opatrení vlády SR prijatých v súvislosti s pandémiou COVID-19. Návrh sa opätovne zameriava výlučne na zmiernenie niektorých podmienok investičnej pomoci z...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,57 €
  -5 %
  Do 16 dní

Aktualizácia I/5 / 2022 - daňové a účtovné zákony, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia I/5 / 2022 - daňové a účtovné zákony

Primárnym cieľom návrhu novely zákona je vytvorenie legislatívneho rámca pre určenie miestneho poplatku za komunálny odpad, ktorého zber prebieha vážením na zbernom vozidle pri vyprázdňovaní každej zbernej nádoby. Uvedená zmena sa navrhuje realizovať...

 • Knihabrožovaná väzba
  5,15 €
  -5 %
  Do 16 dní

Aktualizácia II/9 / 2022 - e-Government a Civulný mimosporový poriadok, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia II/9 / 2022 - e-Government a Civulný mimosporový poriadok

Novelou zákona o e-Governmente dochádza k revízii právnej úpravy zriaďovania elektronických schránok pre orgány verejnej moci, zriaďovania a aktivácie schránok pre zapísané organizačné zložky a deaktivácie schránok pre fyzické osoby podnikateľov...

 • Knihabrožovaná väzba
  4,86 €
  -5 %
  Do 16 dní

Aktualizácia IV/3 / 2022 - bývanie, stavebný zákon, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia IV/3 / 2022 - bývanie, stavebný zákon

Novela zákona rozširuje dôvody vykonania pozemkových úprav a reaguje na zmenu klimatických podmienok a je zameraný na potrebu zabezpečenia zadržiavania vody v krajine. Zavádza definíciu vlastného trvalého porastu a trvalého porastu na cudzom pozemku a...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,00 €
  Do 16 dní

Aktualizácia IV/2 / 2022 - bývanie, stavebný zákon, Poradca s.r.o., 2022
Aktualizácia IV/2 / 2022 - bývanie, stavebný zákon

Novela zákona rozširuje dôvody vykonania pozemkových úprav a reaguje na zmenu klimatických podmienok a je zameraný na potrebu zabezpečenia zadržiavania vody v krajine. Zavádza definíciu vlastného trvalého porastu a trvalého porastu na cudzom pozemku a...

 • Knihabrožovaná väzba
  3,72 €
  -5 %
  Do 16 dní


Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Nie je možné meniť veľkosť písma, formát je preto vhodný skôr pre väčšie obrazovky.

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartfón či tablet s príslušnou aplikáciou
 • Počítač s príslušnou aplikáciou

Viac informácií v našich návodoch

Prečítate na zariadeniach:

Neprečítate na zariadeniach:

 • Kindle

Viac informácií v našich návodoch

„Pravda nie je vždy krásna, ale aj napriek tomu po nej túžime.“

Príbehy na dobrú noc pre rebelky 2 - Elena Favilli, Francesca Cavallo, 2018
Príbehy na dobrú noc pre rebelky 2
Elena Favilli, Francesca Cavallo