Knihy
E-knihy

Vydavateľstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zrušiť
Titulov: 71
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 71
Zoradiť podľa:

Riadenie pohonov prostrednictvom PLC

Kolektív autorov • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018

Posielame do 12 dní

Cieľom učebnice je poskytnúť základné innformácie týkajúce sa možností riadenia pohonov používaných v priemyselných prevádzkách. Učebnica je rozdelená do siedmich základnych kapitol. V prvej kapitole sú uvedené základné pojmy...

12,83 €

12,83 €

Posielame do 12 dní

Výroba a využitie organických hnojív

Ladislav Ducsay a Ladislav Varga • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017

Posielame do 12 dní

Obsah: 1.Organické hnojivá používané v poľnohospodárstve 2.Maštaľný hnoj 3.Hnojovica 4.Močovka 5.Hnojovka 6.Hydinový trus 7.Zelené hnojenie 8.Slama 9.Komposty 10.Sekundárne zdroje živín organického pôvodu používané na hnojenie 11.Ohodnocovanie.

11,70 €

11,70 €

Posielame do 12 dní

Chov a choroby psov

Danka Šťastná • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018

Posielame do 12 dní

V učebnici sú zhrnuté najdôležitejšie poznatky o chove psov a ich najfrekventovanejších chorobách. Keďže doteraz nebola pre študentov zaujímajúcich sa o túto problematiku dostupná ucelená učebná pomôcka mala by táto učebnica prispie

12,20 €

12,20 €

Posielame do 12 dní

Mikrobiológia potravín

Kolektív autorov • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Obsah: 1.Mikroorganizmy dôležité v potravinárstve 2.Faktory ovplyvňujúce rast mikroorganizmov v potravinách 3.Kontrola mikroorganizmov v potravinách - predlžovanie trvanlivosti potravín 4.Mikrobiológia produktov a potravín rastlinného pôvodu...

18,94 €

18,94 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Chémia potravín

Alena Vollmannová • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vysokoľkolská učebnice poskytuje študentom komplexný prehľad súčasných poznatkov o chemickom zložení potravinových surovín a potravín, o ich biochemických a mikrobiologických vlastnostiach, ako aj o významných chemických reakciách...

15,10 €

15,10 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Choroby a škodcovia poľných plodín

Ľudovít Cagáň a kolektív • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2010

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia "Choroby a škodcovia poľných plodín" je prvým dielom súboru, ktorý zahŕňa aj druhý diel "Choroby a škodcovia záhradníckych rastlín". Obsahuje doteraz nejpodrobnejšiu charektiristiku chorôb a škodcov poľných plodín vydanú v slovenskom...

20,60 €

20,60 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Geneticky modifikované potraviny

Zdenka Gálová • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017

Posielame do 12 dní

Učebnica je určená predovšetkým študentom a doktorandom Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre a študentom iných vysokých...

12,20 €

12,20 €

Posielame do 12 dní

Konzervovanie a úprava krmív

Daniel Bíro • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2014

Posielame do 12 dní

Obsah: 1. Konzervovanie krmív silážovaním 2.Faktory ovplyvňujúce kvalitu silážneho fermentačného procesu 3.Konzervovanie vlhkého zrna 4.Nutričná charakteristika siláží 5.Hodnotenie kvality siláží 6.Konzervovanie krmív sušením 7.Nutričná charakteris

17,72 €

17,72 €

Posielame do 12 dní

Genetika

Milan Bežo a kolektív • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013

Posielame do 12 dní

Odborná publikácia Genetika - výkladový slovník je významnou pomôckou pre študentov vo výučbe širokého okruhu predmetov súvisiacich a nadväzujúcich na genetiku. Slovník je pôvodná publikácia v slovenskom jazyku a je odporučenou literatúrou pre...

13,30 €

13,30 €

Posielame do 12 dní

Hydrológia poľnohospodárskej krajiny

Jaroslav Antal • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018

Posielame do 12 dní

Prehlbovanie a rozširovanie poznatkov o výskyte vody v určitej časti zemského povrchu neustále pokračuje, najmä v závislosti od intenzity ľudskej aktivity človeka v danom území.

17,23 €

17,23 €

Posielame do 12 dní

Technická mechanika - statika

Marian Kučera • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2016

Posielame do 12 dní

Vysokoškolská učebnica je vhodnou učebnou pomôckou pri štúdiu predmetu technická mechanika. Obsah: 1.Základné pojmy a axiómy.... 2.Nahradenie a rovnováha silových sústav 3.Statika viazaného hmotného objektu 4.Rovinné sústavy telies 5

7,81 €

7,81 €

Posielame do 12 dní

Metódy a techniky génových manipulácií

Zdenka Gálová a kolektív • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013

Posielame do 12 dní

Publikácia je po obsahovej stránke venovaná základným technikám aplikovaným pri príprave, analýze a selekcii geneticky modifikovaných mikroorganizmov, rastlín a živočíchov...

13,90 €

13,90 €

Posielame do 12 dní

Základy konštruovania mechanických zariadení na prenos výkonu

Leonid Kurmaz • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2014

Posielame do 12 dní

Publikácia sprístupňuje čitateľovi veľké množstvo overených riešení rôznych druhov pohonov a iných základných prvkov mechanizmov strojov. V knihe sú zároveň publikované výpočtové postupy strojových častí. Autori publikácie sú významnými univerzitnými...

17,80 €

17,80 €

Posielame do 12 dní

Stroje pre rastlinnú výrobu (Obrábanie pôdy, sejba)

Jaroslav Páltik a kolektív • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2005

Posielame do 12 dní

Význam mechanizácie poľnohospodárstva spočíva predovšetkým v odstraňovaní namáhavého a neproduktívneho spôsobu práce, v skracovaní agrotechnických termínov, v znižovaní strát a zvyšovaní kvality zberaných produktov. I při veľkom pokroku v oblasti....

12,10 €

12,10 €

Posielame do 12 dní

Technická mechanika - Kinematika a dynamika

Marian Kučera • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2016

Posielame do 12 dní

Vysokoškolská učebnica je určená študentom denného ako aj externého štúdia v prvom a druhom stupni štúdia a pre pedmet Aplikovaná mechanika v treťom stupni štúdia na Technickej fakulte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity... Ob

7,45 €

7,45 €

Posielame do 12 dní

Úprava potravín a stravovanie

Marta Habánová • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2016

Posielame do 12 dní

Cieľom vysokoškolskej učebnice je oboznámiť študentov bakalárskeho štúdia odboru výživa ľudí s vývojom gastronómie a so základmi spoločného stravovania. Obsah: 1.História, súčasnosť a trendy v gastronómii 2.Spoločné stravovanie...

16,36 €

16,36 €

Posielame do 12 dní

Špeciálna reprodukcia zvierat

Danka Šťastná • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2016

Posielame do 12 dní

Učebnica je rozdelená na kapitoly podľa druhu zvierat a podkapitoly podľa priebehu reprodukčného procesu od popisu štruktúry reprodukčných orgánov až k pôrodu zvierat. Samostatnú spoločnú kapitolu tvorí pohľad na najdôležitejšie...

17,45 €

17,45 €

Posielame do 12 dní

Fyziológia živočíchov

Jaroslav Kováčik • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2015

Posielame do 12 dní

Obsah tejto učebnice bol spracovaný na základe dlhoročných skúseností získaných v oblasti výučby fyziológie živočíchov na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. V jednotlivých kapitolách tejto učebnice sú zdôraznené interakcie hlavných...

14,50 €

14,50 €

Posielame do 12 dní

Geografické informačné systémy v priestorovom plánovaní

Karol Šinka • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2015

Posielame do 12 dní

Obsah: 1.Priestorové plánovanie ako nástroj integrovaného manažmentu krajiny 2.GIS ako nástroj priestorového plánovania 3.Zdroje dát pre DMR 4.Tvorba digitálneho modelu reliéfu 5.Analýzy digitálneho modelu reliéfu 6.Hydrologické modelovanie...

14,15 €

14,15 €

Posielame do 12 dní

Environmentálne technológie a technika

Ivan Janoško • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2016

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Obsah: 1.Úvod 2.Odpadové hospodárstvo 3.Komunálne odpady 4.Triedenie a spracovanie odpadov 5.Skládkovanie 6.Kompostovanie 7.Tepelné zneškodňovanie odpadov 8.Odvádzanie a čistenie odpadových vôd 9.Literatúra Cieľom publikácie je poskytnúť odbor

23,55 €

23,55 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo


„Píšem, aby som zistil o čom rozmýšľam. Okrem toho bary nie sú otvorené tak skoro.“

Daniel J. Boorstin