Ústava Slovenskej republiky - úplné znenie zákona po ostatnej novele

od 1,69 €

Kniha 2019
Na sklade
2,79 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha 2021
3,00 €

Posielame do piatich dní

Kniha 2017

Vypredané

Kniha 2019

Vypredané

Kniha 2019

Vypredané

Kniha
Na sklade
2,79 €
3,00 €

Vypredané

Vypredané

Vypredané

Posielame do štyroch dní

Súčasná právna úprava správnych deliktov je v Slovenskej republike obsiahnutá v mnohých právnych predpisoch a absentuje jej kodifikácia. Čiastočnú kodifikáciu možno zaznamenať len pri priestupkoch ako jednom z druhov správnych deliktov, a

17,60 €

17,60 €

Posielame do štyroch dní

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Nový zákon o regionálnej investičnej pomoci reaguje na meniace sa prostredie a stále nové vznikajúce trendy v oblasti podnikania. Vláda Slovenskej republiky preto priniesla úplne novú legislatívu obsahujúcu dôležité zmeny v systéme poskytovania...

18,60 €

18,60 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Aktuálne znenia zákonov a komentáre pre verejnú správu a samosprávu. Publikácia je určená obecným úradom, školám, školským zariadeniam, verejnej správe, obsahuje aktuálne znenia zákonov pre verejnú správu a samosprávu a zaujímavé príspevky...

7,50 €

7,50 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do štyroch dní

Publikácia Colné právo – Nový Colný kódex Únie je kľúčom k poznaniu colnej problematiky. Čitateľovi priblíži nielen históriu colníctva, ale ho bude sprevádzať aj jednotlivými colnými inštitútmi. Problematika colnej úpravy obsiahnutá v tejto publikácii...

38,60 €

38,60 €

Posielame do štyroch dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Titul obsahuje úplné znenie zákonov po novelách k 1. 1. 2021. Určený je pracovníkom školstva, pedagogickým pracovníkom, starostom a pracovníkom samosprávy. Nový ročník je na žiadosť čitateľskej verejnosti doplnený o Zákon č. 131/2002 o vysokých školách..

7,00 €

7,00 €

Posielame do piatich dní

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Spolu v jednej brožúre nájdete obidva spomínané významné dokumenty (ÚSTAVU SR i LISTINU ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBôD). Táto knižka by nemala chýbať v žiadnom úrade, štátnej inštitúcii, škole, obci, firme...

4,90 €

4,90 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do štyroch dní

Predkladané komentované spracovanie ustanovení zákona o lesoch reaguje na aktuálne spoločenské podmienky a nové výzvy, pred ktorými štáty stoja v 21. storočí. Ochrana jednotlivých zložiek životného prostredia, osobitne lesov ako neoddeliteľnej podmienky..

29,50 €

29,50 €

Posielame do štyroch dní

Pridať do

Posielame do štyroch dní

Správne trestanie patrí k tradičným nástrojom verejnoprávneho sankcionovania, ktoré môžu predstavovať značný zásah do práv a oprávnených záujmov sankcionovaných osôb. Na rozdiel od priestupkového práva, jednotná právna úprava správneho trestania...

-4%
28,41 €

28,41 €

Zľava 4%

Posielame do štyroch dní

Pridať do

Ústava do vrecka

  • Kolektív autorov
 • Taktik, 2019

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Ústava Slovenskej republiky je hierarchicky najvyššie postavený právny predpis v Slovenskej republike. Prijatá bola 1. septembra 1992 poslancami Slovenskej národnej rady. Podpísaná bola 3. septembra 1992 v Rytierskej sieni na Bratislavskom hrade...

-5%
3,81 €

3,81 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Vedeli ste, že...?

4 z 5 knižiek do druhého dňa odovzdávame doručovateľom na cestu k vám?

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Titul obsahujú úplné znenia po novelách k 1. 1. 2021zákonov z oblasti životného prostredia, ochrany ovzdušia a lesného hospodárstva po ostatných novelách. Nový ročník je doplnený o Zákon č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní...

-5%
6,67 €

6,67 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Titul obsahuje úplné znenia zákonov po novelách k 1. 1. 2021 z oblasti odpadového hospodárstva, prevencie priemyselných havárií, vodného hospodárstva a ochrany pred povodňami po ostatných novelách...

-5%
6,67 €

6,67 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Titul obsahuje úplné znenie zákonov po novelách k 1. 1. 2021 týkajúce sa oblasti verejnej správy. Nový ročník je doplnený o Zákon č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR...

7,00 €

7,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do štyroch dní

Zákon nadobudol účinnosť 1. apríla 2018 a jeho primárnym adresátom – prevádzkovateľom základných služieb a poskytovateľom digitálnych služieb – vznikajú povinnosti splniť požiadavky zákona najneskôr k 1. októbru 2018. Identifikačné kritériá základnej..

-3%
28,90 €

28,90 €

Zľava 3%

Posielame do štyroch dní

Pridať do

Posielame do 10 dní

Podľa právneho stavu k 23. 11. 2020. (Úplné znenia zákonov 31/2020)....

7,34 €

7,34 €

Posielame do 10 dní

Pridať do

Ústavné právo Slovenskej republiky

 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Predložená učebnica Ústavného práva Slovenskej republiky je prvou učebnicou z rovnomenného študijného predmetu, ktorá vznikla na pôde Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach...

22,40 €

22,40 €

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Pridať do

Posielame do štyroch dní

Publikácia prináša základný prehľad rozhodovacej činnosti súdov v oblasti dopravných priestupkov a iných deliktov týkajúcich sa cestnej premávky (pričom pokrýva tak procesnú, ako aj hmotnoprávnu stránku). Z rozhodnutí je...

-5%
20,01 €

20,01 €

Zľava 5%

Posielame do štyroch dní

Pridať do

Posielame do štyroch dní

V súčasnosti nie je trhu s domácou odbornou literatúrou publikácia, ktorá by sa systematicky venovala energetickej legislatíve. Ambíciou predkladaného praktického komentára je túto medzeru zaplniť. Komentár je postavený na odbornom výklade inštitútov...

-2%
37,87 €

37,87 €

Zľava 2%

Posielame do štyroch dní

Pridať do

Posielame do štyroch dní

Praktický komentář správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) je dílem autorského kolektivu, který se skládá jak ze zástupců akademické sféry, advokátní praxe, tak i zástupců samotné aplikační praxe (myšleno správních orgánů)...

77,55 €

77,55 €

Posielame do štyroch dní

Pridať do

Posielame do piatich dní

Publikácia ponúka aktuálne znenia zákonov a vyhlášok, po posledných novelách, z oblastí organizácie verejnej správy vo vzťahu k občanom, územným celkom a účtovníctva verejnej správy, škôl a školských zariadení, rozpočtových pravidiel, štátnej správy...

-5%
3,34 €

3,34 €

Zľava 5%

Posielame do piatich dní

Pridať do

„Kniha je živý hlas nesmrteľných duchov všetkých vekov a národov.“

Victor Marie Hugo