Knihy
E-knihy

Ostatné právne predpisy

Zrušiť
Titulov: 52
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 52
Zoradiť podľa:

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia je určená pre všetkých obyvateľov našej krajiny. Ide o poučnú a užitočnú pomôcku, ktorej obsah by mal poznať každý. Je určená žiakom základných škôl, študentom stredných a vysokých škôl a všetkým, ktorí na území Slovenska žijú a majú práva...

2,20 €

2,20 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do troch dní

Súčasná právna úprava správnych deliktov je v Slovenskej republike obsiahnutá v mnohých právnych predpisoch a absentuje jej kodifikácia. Čiastočnú kodifikáciu možno zaznamenať len pri priestupkoch ako jednom z druhov správnych deliktov, a

-5%
16,77 €

16,77 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákony a novely zákonov k 1.1.2019. Zákon obsahuje zákon o životnom prostredí, o ochrane prírody a krajiny, o ovzduší, o lesoch, environmentálnom fonde, o poľovníctve, o posudzovaní vplyvov na životné prostredie...

4,98 €

4,98 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, posielame ihneď

Zákony a novely zákonov k 1.1.2019. Zákon obsahuje zákon o odpadoch, vyhlášky k zákonu o odpadoch, zákon o prevencii závažných priemyselných havárií, zákon o vodách. V zákone sú zapracované zmeny, ktoré sa týkajú roka 2019...

4,98 €

4,98 €

Na sklade, posielame ihneď

Posielame do troch dní

Publikácia prináša základný prehľad rozhodovacej činnosti súdov v oblasti dopravných priestupkov a iných deliktov týkajúcich sa cestnej premávky (pričom pokrýva tak procesnú, ako aj hmotnoprávnu stránku). Z rozhodnutí je...

-5%
16,77 €

16,77 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Ústavné právo Slovenskej republiky

Igor Palúš • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Predložená učebnica Ústavného práva Slovenskej republiky je prvou učebnicou z rovnomenného študijného predmetu, ktorá vznikla na pôde Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach...

22,40 €

22,40 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

V súčasnosti nie je trhu s domácou odbornou literatúrou publikácia, ktorá by sa systematicky venovala energetickej legislatíve. Ambíciou predkladaného praktického komentára je túto medzeru zaplniť. Komentár je postavený na odbornom výklade inštitútov...

-3%
37,47 €

37,47 €

Zľava 3%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Predkladané komentované spracovanie ustanovení zákona o lesoch reaguje na aktuálne spoločenské podmienky a nové výzvy, pred ktorými štáty stoja v 21. storočí. Ochrana jednotlivých zložiek životného prostredia, osobitne lesov ako neoddeliteľnej podmienky..

-5%
28,11 €

28,11 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákon nadobudol účinnosť 1. apríla 2018 a jeho primárnym adresátom – prevádzkovateľom základných služieb a poskytovateľom digitálnych služieb – vznikajú povinnosti splniť požiadavky zákona najneskôr k 1. októbru 2018. Identifikačné kritériá základnej..

-3%
28,70 €

28,70 €

Zľava 3%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Ústava SR č. 460/1992 Zb. v znení ústavných zákonov č. 44/2017 Z. z. a ústavného zákona č. 71/2017 Z. z. s účinnosťou od 4.4.2017...

1,69 €

1,69 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákony 2017/VI

Poradca s.r.o., 2017

Posielame do týždňa

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o odpadoch, Zákon o ovzduší, Životné prostredie, Zákon o lesoch, Environmentálny zákon...

2,50 €

2,50 €

Posielame do týždňa

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Aktuálne znenia zákonov a komentáre pre verejnú správu a samosprávu. Publikácia je určená obecným úradom, školám, školským zariadeniam, verejnej správe, obsahuje aktuálne znenia zákonov pre verejnú správu a samosprávu a zaujímavé príspevky...

-5%
7,15 €

7,15 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do troch dní

Publikácia Colné právo – Nový Colný kódex Únie je kľúčom k poznaniu colnej problematiky. Čitateľovi priblíži nielen históriu colníctva, ale ho bude sprevádzať aj jednotlivými colnými inštitútmi. Problematika colnej úpravy obsiahnutá v tejto publikácii...

-5%
36,79 €

36,79 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Zákony 2017/V

Poradca s.r.o., 2017

Posielame do týždňa

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Školský zákon, Štátna služba, Financovanie škôl, Samosprávne kraje, Rozpočtové pravidlá, Zákon o e-Governmente...

2,50 €

2,50 €

Posielame do týždňa

Posielame do troch dní

Správne trestanie patrí k tradičným nástrojom verejnoprávneho sankcionovania, ktoré môžu predstavovať značný zásah do práv a oprávnených záujmov sankcionovaných osôb. Na rozdiel od priestupkového práva, jednotná právna úprava správneho trestania...

-5%
28,11 €

28,11 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Spolu v jednej brožúre nájdete obidva spomínané významné dokumenty (ÚSTAVU SR i LISTINU ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBôD). Táto knižka by nemala chýbať v žiadnom úrade, štátnej inštitúcii, škole, obci, firme...

-5%
4,67 €

4,67 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zákon o verejnom obstarávaní – úplné znenie po novele s komentárom, ktorá nadobúda účinnosť 1. 1. 2019...

-3%
9,35 €

9,35 €

Zľava 3%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do troch dní

Komentář pomáhá čtenáři pochopit smysl a účel jednotlivých ustanovení zákona o hlavním městě Praze a přispět tak k jeho správné aplikaci. Ke každému ustanovení je připojen komentář, odkaz na související ustanovení zákona o...

-5%
37,74 €

37,74 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní

Aktualizácia VI/3 2017

Poradca s.r.o., 2017

Posielame do týždňa

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny po zmene zákonom č. 240/2017 (1. novela), Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní uchovávaní a šírení informácií o životnom prostedí...

1,74 €

1,74 €

Posielame do týždňa

Posielame do troch dní

Příručka se zabývá místními a účelovými komunikacemi, které jsou v praxi nejproblémovějšími kategoriemi pozemních komunikací. Autoři se zaměřují zejména na problematické...

-5%
14,30 €

14,30 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní


„Táňa všetkému rozumela a nebála sa mlčať.“

Džin - Martin M. Šimečka
Džin
Martin M. Šimečka