Knihy
E-knihy

Sociálna práca

Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 37
Zoradiť podľa:

Posielame do 10 dní

Sociálna psychológia skúma masové psychologické a sociálne javy a procesy, ako aj, či najmä jednotlivca, jeho postavenie v interakcii rôznych sociálnych zoskupení...

-5%
6,02 €

6,02 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Základy sociológie

Ján Sopóci a Bohumil Búzik • Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2009

Posielame do šiestich dní

Učebnica vysvetľuje základné sociologické prístupy, pojmy a teórie, v závere prináša aj ukážky sociologickej analýzy vybraných oblastí súčasnej slovenskej spoločnosti. Záver každej z 15 kapitol poskytuje zhrnutie učiva, ...

-5%
3,71 €

3,71 €

Zľava 5%

Posielame do šiestich dní

Vademecum sociálnej práce

Beáta Balogová a Eva Žiaková • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Cieľom predloženej monografie je poskytnúť odbornej verejnosti, no najmä študentskej obci unikátne dielo, v ktorom by bolo encyklopedickým spôsobom utriedené dosiahnuté poznanie v oblasti...

-5%
26,60 €

26,60 €

Zľava 5%

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Posielame do 8 dní

Smyslem této publikace je poskytnout začínajícím studentům (nejen) demografie výchozí, stručné informace (nejen) o demografii a odrostlejším a pokročilejším absolventům nejrůznějších oborů umožnit rychlou orientaci v pojmech, ...

-5%
9,60 €

9,60 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Posielame do 8 dní

Sociologie je, zjednodušeně řečeno, studiem toho, jak společnost funguje, nebo v některých případech nefunguje.

-5%
9,78 €

9,78 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Posielame do 8 dní

Vysokoškolská učebnica predkladá poznatky o vybraných sociálnopatologických javoch. Venuje sa problematike rizikového správania a faktorom, ktoré podmieňujú jeho vznik a vybraným, v súčasnosti veľmi aktuálnym sociálnopatologickým...

-5%
7,14 €

7,14 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Posielame do 8 dní

Jak souvisejí školní výsledky dětí se sociálním prostředím, z něhož pocházejí? Pomáhá škola nerovnosti ve společnosti odstranit, nebo je naopak zvyšuje? Jaké mají učitelé dnes postavení ve společnosti a jaké role by měli zastávat? ...

-5%
13,79 €

13,79 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Posielame do 8 dní

Kritická infraštruktúra sa stala novodobým fenoménom. jej význam si štáty a ich exekutívy uvedomili v ostatnom období, v ktorom vzrástol charakter a agresivita terorizmu. Objektmi útokov medzinárodného terorizmu sa stali aj objekty národnej...

-5%
10,93 €

10,93 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Posielame do 10 dní

Publikácia ako celok poskytuje čitateľovi istý exkurz do problematiky výcviku (tréningu) sociálnych spôsobilostí a sociálnej kompetencie pomáhajúcej profesie vychádzajúci z teórií učenia...

-5%
11,50 €

11,50 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Posielame do 8 dní

Sociální ochrana je oblast úzce související s vědním oborem kriminologie. Přináší hlubší pohled na terciární sféru prevence – kontrolu kriminality...

-3%
11,83 €

11,83 €

Zľava 3%

Posielame do 8 dní

Posielame do 10 dní

Prezentovaná vedecko-odborná práca sa snaží zmapovať a analyzovať relevantné informácie o sociálnom poradenstve u nás i v zahraničí, formuluje jeho teoretický základ, vymedzuje jeho obsahové zameranie a hľadá možnosti jeho uplatnenia v sociálnej praxi...

19,90 €

19,90 €

Posielame do 10 dní

Sociálna psychológia

Elliot Aronson • Inštitút psychoterapie a socioterapie, 2017

Posielame do troch dní

Vysokoškolská učebnica sociálnej psychológie absentuje na Slovensku už niekoľko desaťročí. Hoci sa objavili práce aj učebnice sociálnej psychológie, neboli poňaté tak komplexne a tak podrobne a neopierali sa o také množstvo experimentov a výskumov...

107,00 €

107,00 €

Posielame do troch dní

Sociálna práca (Teoretické východiská a praktické kontexty)

Eva Žiaková • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012

Posielame do troch dní

Vysokoškolská učebnica s názvom „Sociálna práca - teoretické východiská a praktické kontexty“ je venovaná predovšetkým študentom a študentkám odboru sociálna práca a iných pomáhajúcich profesií na...

11,00 €

11,00 €

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Prvá kapitola prezentuje teoreticko-empirické základy prevencie užívania drog založenej na výskumných dátach, výsledky etiologických štúdií, výsledky výskumov rizikových a protektívnych...

16,50 €

16,50 €

Posielame do troch dní

Základy psychologie zdraví

Bohumil Vašina • Ostravská univerzita, 2009

Posielame do troch dní

Publikace je určena především studentům Ostravské univerzity oboru Výchova ke zdraví a učitelům vůbec, sociálním pracovníkům a pracovníkům ve...

8,07 €

8,07 €

Posielame do troch dní

Svet sociálnej práce

Anton Fabian • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014

Posielame do troch dní

Vysokoškolská učebnica sa zaoberá vybranými oblasťami sociálnej práce. Ide o prácu s rizikovým klientom, či už agresívnym, alebo opačne: týraným, šikanovaným, postihnutým závislosťou...

11,40 €

11,40 €

Posielame do troch dní

Posielame do troch dní

Text je předkládán jako nabídka, jako možnost konfrontovat či rozšířit čtenářovy znalosti, vědomosti, postoje, představy a zkušenosti se způsoby práce v prostoru sociální...

6,73 €

6,73 €

Posielame do troch dní

Posielame do 8 dní

Publikace není vyčerpávající prací o sociologii, ale je koncipována s ohledem na studenty právnických fakult. Není to však sociologie práva, která tvoří samostatnou disciplínu sociologie.

-3%
12,74 €

12,74 €

Zľava 3%

Posielame do 8 dní

Posielame do 8 dní

Jedinečnost této publikace spočívá v uceleném pohledu na zlomové okamžiky, které mohou přicházet s přibývajícím věkem. Průvodcem celé knihy je klíčový pohled na čtyři pilíře našeho života. Co potřebuje naše tělo, co si dovolím prožívat, o čem...

-5%
12,25 €

12,25 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Človek človeku (K prameňom etickej výchovy)

Andrej Rajský • Trnavská univerzita - Filozofická fakulta, 2017

Posielame do troch dní

Monografia nadväzuje na predchádzajúci publikáciu Prosociálnosť a etická výchova. Skúsenosti a perspektívy. Už v nej bol vyjadrený zámer jednak prehĺbiť teoretické východická a atribúty prosociálnosti, v nadväznosti na otázky...

-5%
8,55 €

8,55 €

Zľava 5%

Posielame do troch dní