popis
Vzory žiados...

Vzory žiadostí, formulárov a zmlúv pre stavebníkov   

Vydavateľstvo: Verlag Dashöfer, 2011
VYPREDANÉ
Bežná cena: 166,80 €
Naša cena: 158,46 €
Ušetríte:5% (8,34 €)
POŠTOVNÉ ZADARMO!
Tento titul je, žiaľ, vypredaný (Čo to znamená?).

Informácie o dostupnosti   Pozrieť, v ktorých kníhkupectvách máme na sklade

Detaily

 • 342 strán
 • slovenský jazyk
Viac podrobností

O knihe

Tento titul je v ponuke aj vo vydaní z roku 2012
Odborná príručka sa Vám stane veľmi dobrým pomocníkom pri vybavovaní povolení v rozsiahlom stavebnom procese. Nájdete v nej vždy aktuálne vzory žiadostí, formulárov a zmlúv, ktoré Vám uľahčia prácu v komplikovanom procese povolení, rozhodnutí, žiadostí... Všetky vzory sú obohatené o komentáre odborníkov z praxe, ktorí Vám poradia na čo si dať pozor pri vypĺňaní vzorov a aké sú najčastejšie chyby.


Obsah
1/ OBSAH A ÚVOD

2/ AKTUÁLNE INFORMÁCIE

2/1 Obsah
2/2 Stručná charakteristika vybraných právnych predpisov

- Stavebný zákon a súvisiace predpisy
- Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
- Vyhláška MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii
- Vyhláška MŽP SR č. 436/2000 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí a o spôsobe overenia odbornej spôsobilosti
- Zákon SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
- Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Vyhláška MVaRR SR č. 311/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu
- Občiansky zákonník a súvisiace predpisy
- Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon)
- Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam
- Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
- Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
- Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok)
- Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

3/ LEGISLATÍVNE NÁSTROJE VÝSTAVBY

3/1 Obsah
3/2 Územné konanie a územné rozhodnutie

3/2.1 Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
3/2.2 Územné rozhodnutie o využívaní územia
3/2.3. Rozhodnutie o chránenej časti krajiny
3/2.4 Platnosť územného rozhodnutia
3/3 Stavebný poriadok a stavebné konanie

4/ ÚZEMNÉ KONANIE

4/1 Obsah
4/2 Vzor - Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia
4/3 Vzor - Územné rozhodnutie
4/4 Vzor - Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní ak sa neuskutočnilo územné konanie
4/5 Vzor - Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny k vydaniu územného rozhodnutia
4/6 Vzor - Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k dokumentácii v územnom konaní
4/7 Vzor - Žiadosť o súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesa

5/ ZAČATIE STAVEBNÉHO KONANIA

5/1 Obsah
5/2 Vzor - Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej správy k vydaniu povolenia terénnych úprav, prác alebo zariadení
5/3 Vzor - Žiadosť o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, zmenu stavby alebo udržiavacie práce
5/4 Vzor - Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie vôd
5/5 Vzor - Žiadosť o dočasné vyňatie lesných pozemkov
5/6 Vzor - Žiadosť o trvalé vyňatie lesných pozemkov
5/7 Vzor - Súhlas na výrub drevín
5/8 Vzor - Žiadosť o povolenie na čiastočnú/úplnú uzávierku miestnej komunikácie
5/9 Vzor - Žiadosť o povolenie výkopových prác, zásahu do verejného priestranstva
5/10 Vzor - Žiadosť o záväzné stanovisko k prípravnej projektovej dokumentácii

6/ POVOĽOVANIE STAVIEB

6/1 Obsah
6/2 Vzor - Ohlásenie drobnej stavby
6/3 Vzor - Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
6/4 Vzor - Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
6/5 Vzor - Stavebné povolenie
6/6 Vzor - Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
6/7 Vzor - Stavebné – vodoprávne povolenie
6/8 Vzor - Vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia
6/9 Vzor - Oznámenie o začatí stavebného vodoprávneho konania

7/ REALIZÁCIA STAVIEB

7/1 Obsah
7/2 Vzor - Zápis do stavebného denníka o výsledku kontroly časti stavby, ktorá bude v ďalšom priebehu výstavby zakrytá
7/3 Vzor - Návrh stavebnej zmeny
7/4 Vzor - Zápis z prerokovania stavebnej zmeny
7/5 Vzor - Protokol o schválení stavebnej zmeny
7/6 Vzor - Doklad o vykonaní kontroly oceňovacích podkladov
7/7 Vzor - Kontrola platobných dokladov
7/8 Vzor - Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného objektu alebo prevádzkového súboru
7/9 Vzor - Zápis o vykonaní kvalitatívnej prehliadky časti stavebného objektu alebo prevádzkového súboru
7/10 Vzor - Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby
7/11 Vzor - Doklad o potvrdení odstránenia vád a nedorobkov

8/ KOLAUDAČNÉ KONANIE

8/1 Obsah
8/2 Vzor - Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
8/3 Vzor - Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením
8/4 Vzor - Oznámenie o začatí kolaudačného konania
8/5 Vzor - Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním
8/6 Vzor - Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania a určenie lehoty na odstránenie nedostatkov
8/7 Vzor – Návrh kolaudačného rozhodnutia
8/8 Vzor - Súhlas na začatie skúšobnej prevádzky
8/9 Vzor - Kolaudačné rozhodnutie po ukončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzky

9/ ÚDRŽBA STAVBY A JEJ ODSTRAŇOVANIE

9/1 Obsah
9/2 Vzor - Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
9/3 Vzor - Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby
9/4 Vzor - Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k navrhovanému spôsobu nakladania s odpadmi v konaní o odstránení stavby
9/5 Vzor - Oznámenie o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody
9/6 Vzor - Rozhodnutie o spaľovaní nevyužitej drevnej hmoty na vodných tokoch a vodných stavbách

10/ ZMLUVY V STAVEBNÍCTVE

10/1 Obsah
10/2 Vzor - Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
10/3 Vzor - Nájomná zmluva
10/4 Vzor - Návrh na vklad do katastra nehnuteľností
10/5 Vzor - Zmluva o zriadení vecného bremena in personam
10/6 Vzor - Zmluva o zriadení vecného bremena in rem
10/7 Vzor – Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o nájme
10/8 Vzor – Darovacia zmluva

Zoznam autorov

* Ing. Pavel Adamík
* Ing. Vasil Ivanov, PhD.
* Mgr. Juraj Lamačka
* Ing. Viera Rajprichová
* JUDr. Gabriela Semančíková, LL.M., MBA

Podrobnosti

 • Počet strán: 342 strán
 • Jazyk: slovenský jazyk
 • Rok vydania: 2011
 • Naše katalógové číslo: 111590
Vypredané

Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač, preto nie je možné ho objednať.
(Čo to znamená?)

Zadajte svoju e-mailovú adresu a budeme Vás informovať hneď ako vyjde. (Čo to znamená?)

Verlag Dashöfer Ďalšie tituly

Upozornenie: Objednaním tohto titulu súhlasíte s poskytnutím Vašich údajov (meno a priezvisko / názov organizácie, adresa, IČO a IČ DPH) vydavateľovi príručky za účelom ponuky pravidelných aktualizácií. Ak titul obsahuje aktualizácie, platia na obdobie 1 rok a sú zahrnuté v cene. Tu nájdete kompletné informácie o službe.

Pomôžte nám doplniť informácie o knihe

Poslať doplňujúce údaje o knihe

Máte o knihe viac informácii ako je na tejto stránke alebo ste našli chybu? Budeme vám veľmi vďační, ak nám pomôžete s doplnením informácii na našich stránkach.

Kniha: Vzory žiadostí, formulárov a zmlúv pre stavebníkovZdieľať

Hodnotenia čitateľov (zatiaľ nikto nehodnotil)

Povedzte svoj názor na tento titul ostatným návštevníkom aj Vy!

Máte túto knihu? Čítali ste ju a máte na ňu svoj názor?Podeľte sa oň s ostatnými čitateľmi! Možno im tak pomôžete pri rozhodovaní.
1 Vaše hodnotenie knihy
2
Chcete navrhnúť vaše ďalšie obľúbené tituly? Kliknite.
3
Odoslať hodnotenie
Odoslaním príspevku súhlasíte s našimi podmienkami používania služby recenzií.

Recenzie a diskusie sú službou pre návštevníkov Martinus.sk. Príspevky sú uverejnené zvyčajne do 24 hodín, vyhradzujeme si však právo neuverejniť a vymazať najmä tie príspevky, ktoré:

 • sú vulgárne alebo urážlivé
 • nesúvisia s titulom alebo témou
 • porušujú alebo vyzývajú porušovať autorské práva
 • odkazujú na ponuku alebo webové stránky konkurencie
 • obsahujú akékoľvek URL odkazy
 • nie sú podpísané

Odporúčania

Zákony 2016/IV
Naša cena: 4,75 € (ušetríte 5%)
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o bytových a nebytových priestoroch, zákon o územnom plánovaní, stavebný zákon...
Občiansky zákonník - Veľký komentár (2. zväzok)
Naša cena: 69,35 € (ušetríte 5%)
Od prvého vydania Veľkého komentára Občianskeho zákonníka uplynuli tri roky (2011). Medzitým sa kniha vypredala, čo svedčí o veľkom záujme a...
Občiansky zákonník - Veľký komentár (3. zväzok)
Naša cena: 69,35 € (ušetríte 5%)
Tretí zväzok Občianského zákonníka – veľký komentár obsahuje výklad k dedičskému právu a všeobecnej časti záväzkového práva (§ 460 až 487...
Pozemky ukrývají poklady
Naša cena: 6,05 € (ušetríte 5%)
Zjistěte, jak se stát díky pozemkům miliardářem a jak podvodníci prodávali pozemky, které jim „neříkaly pane“. Publikace Pozemky ukrývají poklady...
Vypredané

Titul je vypredaný, zatiaľ sa nechystá dotlač, preto nie je možné ho objednať.
(Čo to znamená?)

Zadajte svoju e-mailovú adresu a budeme Vás informovať hneď ako vyjde. (Čo to znamená?)

Wishlist je zoznam Vašich tajných želaní. Jediným kliknutím si do neho môžete ukladať tituly, ktoré Vás zaujali a ktoré by ste možno v budúcnosti chceli kúpiť pre seba alebo svojich blízkych. Pre používanie wishlistu musíte byť prihlásený.

Moja knižnica
Prihláste sa a môžete ihneď začať hodnotiť knihy jediným klikom a vytvoriť si u nás vlastnú knižnicu!
Čo je moja knižnica?
Ďalšie knihy z tejto oblasti
Poradca 11/2016
Naša cena: 4,29 €
Zákony 2016/IV
Naša cena: 4,75 €
Pozemky ukrývají poklady
Evžen Korec
Naša cena: 6,05 €
Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov
Edmund Horváth
Naša cena: 19,00 €
Judikatúra vo veciach stavebného konania
Eva Babiaková, Lucia Leňová
Naša cena: 25,35 €
Občiansky zákonník - Veľký komentár (2. zväzok)
Imrich Fekete
Naša cena: 69,35 €
Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související
Jiří Doležal a kolektív
Naša cena: 40,49 €
Najpredávanejšie knihy za posledných 14 dní
Stopárov sprievodca galaxiou
Douglas Adams
Naša cena: 13,56 €
Insomnia
Vladimíra Šebová
Naša cena: 10,12 €
Prostitútka
Lucia Sasková
Naša cena: 9,27 €
Posledná hviezda
Rick Yancey
Naša cena: 11,92 €
Pippi Dlhá pančucha (3-dielny set)
Astrid Lindgren
Naša cena: 16,96 €Neposudzujte knihu ako ženu - podľa pekného vzhľadu. (Maupassant)
Aj z drobných vecí sa dajú urobiť veľké. Vďaka vašim Anjelskym drobným ste pri nákupoch na Martinus.sk darovali už 313 182,05 € na Dobrého Anjela. Ďakujeme!
Kávička